Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2565 : วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2310101แทนได้ไหม
52224043009
เมื่อ : 4/3/2554 10:08:00
IP : 61.7.132.195
มีผู้เข้าชม 501 ครั้งแล้ว

1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ในรายวิชาที่เปิดสอนไม่มี สามารถเรียนวิชา 2310101 แทนได้รึป่าว ไม่อยากรอเทอมสุดท้าย รีบจบค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/3/2554 16:50:00
IP : 10.114.40.150

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ทุกสาขาวิชาให้เรียน 18 หน่วยกิต โดยมีข้อกำหนดดังนี้

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3 (30)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (30)
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3 (30)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2500103 วิถีโลก 3 (30)
และ/หรือ
2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 (30)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
4000106 การคิดและการตัดสินใจ 3 (22)
และ/หรือ
4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 (22)

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 4/3/2554 16:51:00
IP : 10.114.40.150

สรุปว่าในกลุ่มภาษานักศึกษาต้องเรียนวิชา1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ครับไม่สามารถลงวิชาอื่นแทนได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้