Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2568 : เปิดกลุ่มพิเศษมีข้อกำหนดอย่างไร
52224043009
เมื่อ : 5/3/2554 21:17:26
IP : 110.77.141.69
มีผู้เข้าชม 428 ครั้งแล้ว

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ไม่มีเปิดสอนใน 3/2553 อยากเรียนจะเปิดกลุ่มพิเศษได้หรือป่าวคนเดียวค่ะ ต้องการเรียนมาเทอมหน้าจะจบค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 6/3/2554 10:17:00
IP : 10.114.40.150

หลักเกณฑ์มีดังต่อไปนี้ครับ
1 . การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นแบบทวิคาบ
2. การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดการ โดย ให้คณะดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชีรายวิชาที่เปิดสอนและสำรวจความต้องการของผู้ เรียน แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
3. ในแต่ละรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ต้องมีจำนวนนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๕ คนต่อ ๑ หมู่เรียน
ในกรณีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๓๕ คนต่อ ๑ หมู่เรียน ให้คณะเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี

4. นักศึกษาแต่ละคนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และอาจารย์แต่ละคนจะทำการสอนได้ไม่เกิน ๑๘ คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งเมื่อนับรวมกับการสอนนักศึกษาภาค กศ.ยช. หรือการสอนนักศึกษาภาคอื่นๆ ในช่วงภาคฤดูร้อนแล้วจะต้องไม่เกินสัปดาห์ละ ๒๔ คาบ
5 ให้นำข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศในภาคเรียนปกติ ที่นอกเหนือจากข้อบังคับนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
6 ให้การรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด (เก็บค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย)

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 6/3/2554 10:20:00
IP : 10.114.40.150

กรณีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๓๕ คนต่อ ๑ หมู่เรียน ให้คณะเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้