Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2586 : หลักการเพิ่มรายวิชาค่ะ
53124022025
เมื่อ : 9/3/2554 14:22:35
IP : 202.151.4.19
มีผู้เข้าชม 498 ครั้งแล้ว

ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์ในการลงเพิ่มรายวิชาไหมค่ะ เพราะเคยสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่ห้องทะเบียนแล้วไม่ใช่ว่าจะลงได้ทุกวิชาใช่ไหมค่ะ หรือลงได้ทุกวิชาที่ยังไม่ได้เรียน (ดิฉันอยู่ภาค กศ.บป.ค่ะ)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 9/3/2554 17:06:00
IP : 10.114.40.150

หลักการเปิดสอนนักศึกษากลุ่มพิเศษนอกแผนการเรียนปกติมีดัวต่อไปนี้ครับ
ด้วยปรากฏว่านักศึกษาบางส่วนมีความจำเป็นต้องขอเรียนบางรายวิชานอกแผนการเรียนปกติ ของโปรแกรมวิชา นั้น ๆ โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากต้องเรียนวิชานั้นซ้ำเนื่องจากได้รับผลการเรียนเป็น E ได้ลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ หรือขอยกเลิกการเรียนวิชาดังกล่าว หรืออื่น ๆ จึงจำเป็นต้องขอลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวนอกแผนการเรียนปกติ
เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการและอนุเคราะห์ให้แก่นักศึกษาตามสมควร มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์จึงกำหนดวิธีการปฏิบัติในกรณีการเปิดสอนนักศึกษากลุ่มพิเศษนอกแผนการเรียนปกติไว้ดังนี้
๑. ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนปกติดังกล่าว เปิดสอนให้แก่นักศึกษาประเภทเดียวกันในกลุ่มอื่น ๆ ในปีการศึกษานั้น ๆ หรือในปีการศึกษาถัดไป ให้นักศึกษามีสิทธิ์เฉพาะขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษากลุ่มที่เปิดสอนวิชานั้น ๆ หากกลุ่มของนักศึกษาประเภทเดียวกันไม่มีเปิดสอนในปีการศึกษา
นั้น ๆ หรือปีการศึกษาถัดไปแต่มีเปิดสอนให้แก่นักศึกษาประเภทอื่น ๆ เช่น ภาคปกติ กศ.ยช. หรือ กศ.บป. หรืออื่น ๆ ให้นักศึกษาดังกล่าวสามารถขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาประเภทอื่น ๆ นั้นได้ โดยชำระเงินค่าหน่วยกิตในอัตราของนักศึกษาที่ไปเรียนร่วมนั้น ๆ โดยค่าหน่วยกิตของนักศึกษา กศ.ยช. ให้ชำระในอัตราเดียวกับภาคปกติ
ดังนั้น ในกรณีที่มีวิชาซึ่งนักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนเปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ หรือในปีการศึกษาถัดไปของนักศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุญาตให้เปิดสอนเป็นกลุ่มพิเศษนอกแผนการเรียนปกติ
๒. ในกรณีนอกเหนือจากข้อ ๑ คือตลอดปีการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนปกติและปีการศึกษาถัดไปไม่มีการเปิดสอนวิชาดังกล่าวในแผนการเรียนปกติ ให้แก่นักศึกษากลุ่มใด ๆ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้อง ต่อคณะที่สังกัดเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเปิดสอนเป็นกลุ่มพิเศษนอกเหนือแผนการเรียนปกติให้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเปิดสอนให้ตามความจำเป็นเหมาะสมต่อไป

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 9/3/2554 17:09:00
IP : 10.114.40.150

สำหรับการยื่นคำร้องขอเรียนนอกแผนการเรียนนักศึกษาสามารถยื่นได้ตอนเปิดภาคเรียนที่ งานหลักสูตรและแผนการเรียนอาคาร 14 ครับ สำหรับกำหนดการสามารถดูได้จากที่นี่ครับ กำหนดกิจกรรมวิชาการคลิกที่นี่

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้