Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2665 : เกียรตินิยมและการผ่อนผันการจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน
53112412005
เมื่อ : 2/4/2554 21:12:12
IP : 118.172.197.215
มีผู้เข้าชม 706 ครั้งแล้ว

เรื่องเกียรตินิยม
ข้าพเจ้าเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จีน (เอกคู่) ปี 1
และได้ลงเทอม 3/2553 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ณ ขณะนี้
อยากทราบว่า
1. การลงเรียนซัมเมอร์มีผลกับเกียรตินิยมหรือไม่
2. หากลงเรียนซัมเมอร์ไม่ทุกปีมีผลกับเกียรตินิยมหรือไม่
3. นอกจาก การดรอป การติด E แล้ว ยังมีอะไรอีกบ้างที่ส่งผล
กับเกียรตินิยม

เรื่องผ่อนผันการจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน
1. ขอรับใบผ่อนผันได้ที่ ตึก 14 แล้วยื่นเรื่องได้เลยหรือไม่คะ
2. สามารถผ่อนผันได้นานเท่าไร
3. ยื่นเรื่องผ่อนผัน เมื่อจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มหรือไม่คะ

ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ^^

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/4/2554 10:07:00
IP : 10.114.40.150

มาดูเกณฑ์การสำเร็จนักศึกษาก่อนนะครับ
การสําเร็จการศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑ์ปกติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความประพฤติดี
2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป ) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 4 ภาคการศึกษาปกติ
5. หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ
6. หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ
7. หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 4 ภาคการศึกษาปกติ
8 มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่หลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่หลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตร 5 ปี และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี
กรณีที่นักศึกษาอาจสำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดตาม (4) (5) (6) และ (7) ให้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 4/4/2554 10:08:00
IP : 10.114.40.150

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1 ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 4/4/2554 10:10:00
IP : 10.114.40.150

เรื่องผ่อนผันการจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน
1. ขอรับใบผ่อนผันได้ที่ ตึก 14 ครับ
2. สามารถผ่อนผันได้นานเท่าไร
ตอบ ละ วันสดุท้ายที่ยื่นคือวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคครับ
3. ยื่นเรื่องผ่อนผัน เมื่อจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มหรือไม่คะ
ตอบ ต้องชำระค่ะปรับ วันละ 20 บาทนับตั้งแต่วัน ที่มหาวิทยาลัยแจ้งเริ่มปรับครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้