Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2693 : การขอรับใบทรานสคริป
51224043007
เมื่อ : 20/4/2554 19:55:13
IP : 118.172.182.38
มีผู้เข้าชม 674 ครั้งแล้ว

ภาค กศ.บป จะขอรับทรานสคริป จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
และจะได้เมื่อไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 21/4/2554 15:38:00
IP : 10.114.40.150

นักศึกษารับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 78 พฤษภาคม 2554
หากประสงค์รับหลักฐาน ที่มหาวิทยาลัยออกให้แทนกันให้นักศึกษาเตรียมเอกสารมองอำนาจมาด้วยนครับ ประกอบด้วย
1. หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ และผู้มอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 14 ตั้งแต่ เวลา 9.00 15.00 น. ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้