Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2934 : เลือกเสรี
54124702039
เมื่อ : 12/9/2554 19:24:19
IP : 183.88.8.200
มีผู้เข้าชม 684 ครั้งแล้ว

ทำไมเข้าระบบเลือกเสรีไม่ได้ค่ะ หมดเขตเลือก 14 ยังเข้าระบบไม่ได้เลยค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 13/9/2554 13:36:00
IP : 10.114.40.150

โปรแกรมวิชาที่เปิดให้เลือกรายวิชาเลือกเสรี
ข้อมูลรายวิชาสำหรับ : กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2554 มีรายวิชาดังต่อไปนี้ครับ
ภาคเรียนที่ 2/2554

เปลี่ยนภาคเรียน เลิกงาน

ที่ ประเภท รหัสโปรแกรม ชื่อโปรแกรม ระดับ น.ก. จำนวน น.ศ. อนุญาต
1
กศ.บป. 5212135601 การศึกษาปฐมวัย (เทียบโอน) รุ่น 31 ห้อง 1 ค.บ. 5 ปี
3
60
อนุญาต
2
กศ.บป. 5212135602 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 31 ห้อง 2 ค.บ. 5 ปี
3
60
อนุญาต
3
กศ.บป. 5212203301 การพัฒนาชุมชน รุ่น 31 ศศ.บ. 2 ปี
3
60
อนุญาต
4
กศ.บป. 5212246201 การออกแบบ(คอมพิวเตอร์กราฟฟิก) 31 ห้อง 1 ศศ.บ. 4 ปี
3
60
อนุญาต
5
กศ.บป. 5212248201 รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 31 ห้อง 1 ศศ.บ. 4 ปี
3
60
อนุญาต
6
กศ.บป. 5212248202 รัฐประศาสนศาตร์ รุ่น 31 ห้อง 2 ศศ.บ. 4 ปี
3
60
อนุญาต
7
กศ.บป. 5212325201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 31 วท.บ. 4 ปี
3
60
อนุญาต
8
กศ.บป. 5212452201 บริหารธุรกิจ(การตลาด) รุ่น 31 บธ.บ. 4 ปี
3
70
อนุญาต
9
กศ.บป. 5212501201 นิติศาสตร์ รุ่น 31 น.บ. 4 ปี
3
57
อนุญาต
10
กศ.บป. 5212601201 การบัญชี รุ่น 31 บช.บ. 4 ปี
3
65
อนุญาต
11
กศ.บป. 5222246201 การออกแบบ(คอมพิวเตอร์กราฟิก) รุ่น 31 ห้อง 2 ศศ.บ. 4 ปี
3
60
อนุญาต
12
กศ.บป. 5222402301 บริหารธุรกิจ(การตลาด) รุ่น 31/1 บธ.บ. 4 ปี
3
69
อนุญาต
13
กศ.บป. 5222601201 การบัญชี รุ่น 31/1 บช.บ. 4 ปี
3
50
อนุญาต
14
กศ.บป. 5312227201 พัฒนาชุมชน รุ่น 32 ศศ.บ. 4 ปี
3
65
อนุญาต
15
กศ.บป. 5312246201 การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รุ่น 32 ห้อง 1

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 13/9/2554 13:38:00
IP : 10.114.40.150


1 กศ.บป. 5212135601 การศึกษาปฐมวัย (เทียบโอน) รุ่น 31 ห้อง 1
2 กศ.บป. 5212135602 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 31 ห้อง 2
3 กศ.บป. 5212203301 การพัฒนาชุมชน รุ่น 31
4 กศ.บป. 5212246201 การออกแบบ(คอมพิวเตอร์กราฟฟิก) 31 ห้อง 1
5 กศ.บป. 5212248201 รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 31 ห้อง 1
6 กศ.บป. 5212248202 รัฐประศาสนศาตร์ รุ่น 31 ห้อง 2
7 กศ.บป. 5212325201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 31
8 กศ.บป. 5212452201 บริหารธุรกิจ(การตลาด) รุ่น 31
9 กศ.บป. 5212501201 นิติศาสตร์ รุ่น 31
10 กศ.บป. 5212601201 การบัญชี รุ่น 31
11 กศ.บป. 5222246201 การออกแบบ(คอมพิวเตอร์กราฟิก) รุ่น 31 ห้อง 2
12 กศ.บป. 5222402301 บริหารธุรกิจ(การตลาด) รุ่น 31/1
13 กศ.บป. 5222601201 การบัญชี รุ่น 31/1
14 กศ.บป. 5312227201 พัฒนาชุมชน รุ่น 32
15 กศ.บป. 5312246201 การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รุ่น 32 ห้อง 1

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 13/9/2554 13:40:00
IP : 10.114.40.150

รายนักศึกษาทั้ง 15 สาขาวิชานี้ สามารถเลือกรายวิชาเลือกเสรีได้ครับสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนในรายวิชานอกเหนือจาก 15 สาขาวิชานี้ต้องยื่นคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนตอบเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
54124702039
เมื่อ : 14/9/2554 16:01:00
IP : 183.88.8.200

อืม บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เทียบโอน เลือกเสรีไม่ได้ใช่มั้ยค่ะ ต้องรอเปิดภาคเรียนที่ 2 หลอค่ะ

ขอบคุนมากน่ะค่ะที่ให้คำแนะนำ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้