Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 327 : ถามเกี่ยวกับการโอนรายวิชาครับ
47112252001
เมื่อ : 1/2/2551 18:51:31
IP : 10.40.0.10
มีผู้เข้าชม 734 ครั้งแล้ว

คือว่าผมจะจบการศึกษาในเทอม2/2550 นี้แล้วผมก็จะสมัครเรียนปตรี อีก 1 ใบ ในภาคการศึกษา กศ.บป.ที่จะรับสมัครวันที่ 1-15 เมษา 51นี้ ผมสามารถเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานที่ผมเคยเรียนมาได้มั้ยครับในวิชาพื้นฐานนะครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 2/2/2551 9:22:00
IP : 10.114.1.253
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : ปริญญาที่2.pdf | ขนาดไฟล์ : 83,374 KB

สามารถทำได้ครับ โดยมีวิธีการดังนี้
๑. ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทุกรายวิชา และขอเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาวิชาเลือกเสรีได้ตามโครงสร้างของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๒. ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิต ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน หากผู้เข้าศึกษาจบปริญญาตรีมากกว่าหนึ่งปริญญามาแล้ว ให้นำใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรีเพียงหนึ่งปริญญามาเทียบโอน และใบรายงานผลการเรียนนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
๓. ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาปริญญาที่สองของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามประกาศนี้ จะต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้