Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3380 : เกียรตินิยมค่ะ
53111036054
เมื่อ : 6/4/2555 10:01:27
IP : 182.52.42.76
มีผู้เข้าชม 718 ครั้งแล้ว

ถ้าได้ D มาตัวหนึ่ง แล้วมีโอกาสได้เกียรตินิยมไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 7/4/2555 10:01:00
IP : 10.114.40.93

ถ้าได้ D ไม่ได้เกียรตินิยม ครับ

เกียรตินิยมมีกลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี
เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25
จะได้เกียรตินิยมอันดับ 2
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25
จะได้เกียรตินิยมอันดับ 2
2. สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ ไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
3. ไม่เคยเรียนซ่ำรายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน
4.ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในปริญญาที่ 2
5. มีเวลาเรียนไม่เกินที่หลักสูตรกำหนด


คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้