Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3708 : อ.ส่งผลการเรียนไปแล้วแต่เกรดไม่ปรับ
54114662018
เมื่อ : 8/9/2555 17:04:26
IP : 182.53.198.126
มีผู้เข้าชม 481 ครั้งแล้ว

ปีการศึกษา2/2554 รหัสวิชา 2000121 รหัสอ้างอิง 2080153 วิชาความเป็นพลเมือง อาจาร์ย สาวิตรี
ติด I(ขส)ติดต่อ อาจาร์ยเรียบร้อยแล้ว อาจาร์ยยื่นผลการเรียนไปให้แล้วค่ะ (จากI เปลี่ยนเป็น E) แต่รอปรับเกรดล่าสุดเดือนกันยายนนี้ เกรดยังไม่เปลี่ยน ไปสอบถามเพิ่มอีกครั้งแล้วอาจาร์ยทำารส่งผลการเรียนไปให้รอบสองแล้ว ซึ่งมาดูในวันนี้แล้วเกรดก็ยังไม่เปลี่ยนค่ะ แล้วลงเรียนความเป็นพลเมืองในเรียบร้อยแล้วในปี 1/2555 ซึ่งถ้าเกรดใหม่ออกมาจะเปลี่ยนให้หรือไม่อย่างไรค่ะ ซึ่งอาจาร์ยบอกว่าทำการส่งเกรดไปรอบสองแล้วไม่ปรับให้ต้องดำเนินการกับทะเบียนเอง มีข้อเสนอแนะ หรือวิธีปฎิบัติอย่างไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/9/2555 8:58:00
IP : 10.114.40.87

กรณีที่นักศึกษา ได้รับผลการเรียนขาดสอบปลายภาคการศึกษา ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบภายใน 15 วัน
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วใหด้ดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นและให้อาจารย์
ผู้สอนส่งผลการเรียนส่งผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป เช่นถ้านักศึกษาติด I ขส ในภาคเรียนที่ 2/2554
ให้ดำเนินการแก้ไขภายในภาคเรียนที่ 1/25555 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ยื่นคำร้องขอสอบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ให้ในทะเบียน เปลี่ยนผลการเรียนเป็น E

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 10/9/2555 8:58:00
IP : 10.114.40.87

ในกรณีนี้ งานทะเบียนจะปรับผลการเรียน เป็น E ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
54114662018
เมื่อ : 11/9/2555 9:31:00
IP : 182.53.202.133

ค่ะ แต่ไม่เห็นปรับเป็น E เลยคะ แล้ววิชาความเป็นพลเมืองเรียนไปใหม่เทอมนี้ 
เกรดปรับให้ไหมคะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้