Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3846 : เกรดนิยม
54111576064
เมื่อ : 1/11/2555 16:16:36
IP : 182.53.194.26
มีผู้เข้าชม 1725 ครั้งแล้ว

ถ้าติด I มีสิทธิ์เกรดนิยมไหมครับ ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 2/11/2555 10:38:00
IP : 10.114.40.91

ได้ครับถ้าหาก ติด I เกรดมาไม่ต่ำว่า C

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี เมื่อศึกษา
ครบตามหลักสูตร แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ
ศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
๓.๒๕ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๒) สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
(๓) ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน
(๔) ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในปริญญาที่สอง
(๕) กำหนดเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๒ ภาค
การศึกษาสำหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ภาค
การศึกษาสำหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี ยกเว้นกรณีนักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกำหนด แต่ไม่เกินจำนวน
ภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ตอบโดย คำตอบที่ 2
54111576064
เมื่อ : 2/11/2555 14:23:00
IP : 182.53.180.17

ขอบคุณครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้