Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3874 : เกียรนิยม
54115893006
เมื่อ : 11/11/2555 22:01:26
IP : 110.49.248.249
มีผู้เข้าชม 550 ครั้งแล้ว

พี่คับรบกวนถามเรื่องเกียรนิยม ถ้าเราได้เกรดตามเป้าหมายที่มหาวิลัยตั้งไว้แล้วเราก็จะมีสิทธ์ได้ใช่ไหมคับแต่ถ้าเพื่อนในห้องเกรดสูงกว่าแล้วเราเราจะมีสิทธ์อยู่ไหมคับหรือทางมหาวิลัยเขาให้ผู้ที่มีเกรดถึงระดับทุกคนหรือป่าว
ขอบคุณคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 14/11/2555 9:41:00
IP : 10.114.40.94

เกียรตินิยมนักศึกษาสามารถได้ทุกคน ถ้าครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

1. ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

3. ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน

4. ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในปริญญาที่สอง

5. กำหนดเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี
ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 5 ปี และไม่เกิน 18 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ยกเว้นกรณีนักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกำหนด แต่ไม่เกินจำนวนภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้