Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4005 : การอบรมเข้าค่ายลูกเสือ
52113502024
เมื่อ : 5/2/2556 2:19:26
IP : 110.77.181.188
มีผู้เข้าชม 518 ครั้งแล้ว

ถ้าเราไม่เข้าอบรมค่ายลูกเสือ จะมีผลต่อเกียรนิยม หรือ การจบการศึกษาหรือเปล่าครับ  
หมายเหตุ มีคนบอกว่าถ้าไม่อบรมแล้วเกิดชั่วโมงการฝึกสอนในปี5ไม่ครบ  คุณก็สามารถนำวิชาลูกเสือที่อบรมไปสอนเสริมเพื่อจะได้มีชั่วโมงการฝึกครบตามเกณฑ์ (แต่ผมคิดว่าผมมีชั่วโมงการสอนครบก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอบรม ได้ไช่ไหมครับ)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 5/2/2556 12:05:00
IP : 10.114.40.86

สำหรับภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

3. ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน

4. ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในปริญญาที่สอง

5. กำหนดเวลาการศึกษา สำหรับหลักสูตร 5 ปี ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

ถ้านักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตาม ข้อข้างบนก็สามารถได้ เกียตินิยมครับ สำหรับเรื่องการอบรมเข้าค่ายลูกเสือนั้น รายละเอียดนักศึกษาติดต่อที่คณะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้