Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4070 : เกียรนิยม
54115893006
เมื่อ : 2/3/2556 19:18:52
IP : 180.183.184.208
มีผู้เข้าชม 466 ครั้งแล้ว

ผมขอรบกวนพี่ๆ ผมอยากทราบว่าผมมีสิทธิ์ได้เกียรนิยมไหมครับ ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 3/3/2556 12:23:00
IP : 10.114.40.89

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ

1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “ F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

3. นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี
ถ้ามมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อความข้างบนก็มีสิทธ์ได้เกียรตนิยมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
54115893006
เมื่อ : 5/3/2556 16:25:00
IP : 118.175.88.85

ผมเรียน2ปี ต่อเนื่อง ตอนนี้ฝึกงานจะจบต้นเดือนเมษาคับแล้วผมจะได้ไหมคับเกียรนิยม

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้