Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4426 : ขอเปิดกลุ่มพิเศษ
53113522009
เมื่อ : 10/6/2556 0:38:09
IP : 180.183.60.100
มีผู้เข้าชม 592 ครั้งแล้ว

คือว่าถ้าต้องการขอเปิดกลุ่มพิเศษต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/6/2556 20:22:00
IP : 180.183.183.243

หลักเกณฑ์ที่นักศึกษาเปิดหมู่เรียนพิเศษ (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.)

1. เป็นการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ

1.1 เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพื่อแก้ จ. หรือ E หรือ

1.2 เป็นรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไม่มีเปิดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู่

2. เมื่อนับจำนวนหน่วยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผู้นั้น ทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนที่เป็นข้อกำหนดของที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษาพิเศษนั้น

3. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

โดยสามารถรับคำร้องขอเปิดหมู่เรียนได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ อาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้