Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5206 : สอบถาม
56113582059
เมื่อ : 25/9/2557 9:16:40
IP : 171.99.19.126
มีผู้เข้าชม 362 ครั้งแล้ว

สามารถโอนเกรดไปเรียนสาขาอื่นได้ไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 6/10/2557 15:28:00
IP : 10.114.40.95

1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา
1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่
กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา
1.2 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของโปรแกรมวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา
1.4 เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป


คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้