Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5217 : การจบการศึกษา
56113532017
เมื่อ : 14/10/2557 9:35:31
IP : 203.158.231.102
มีผู้เข้าชม 355 ครั้งแล้ว

อยากจะขอทราบว่า การจบการศึกษาต้องมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่าเท่าไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 17/10/2557 9:08:00
IP : 10.114.40.99

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
52171356010
เมื่อ : 19/10/2557 23:51:00
IP : 223.204.188.139

อยากทราบข้อมูลและหลักเกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยม

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 26/10/2557 14:25:00
IP : 10.114.40.92

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในสถาบันไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรติยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและสถาบันแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “ F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียน ปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปีและไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 2 ปีและไม่เกิน 14 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 4 ปี

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้