Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6566 : ผลการเรียนในการสำเร็จการศึกษา
55111586083
เมื่อ : 30/11/2560 19:25:54
IP : 125.27.30.56
มีผู้เข้าชม 338 ครั้งแล้ว

ในการสำเร็จการศึกษาเราต้องมีเกรดรวมเท่าไหร่ค่ะและเกรดเท่าไหร่ถึงจะพ้นสภาพการศึกษา

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 4/12/2560 10:52:00
IP : 10.114.40.113

คุณสมบัติของการสำเร็จการศึกษา
1. มีความประพฤติดี
2. สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร
3. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 4/12/2560 11:13:00
IP : 10.114.40.113

ผลการเรียนที่จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 2 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา
2. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8 และที่ 10 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา
3. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้