Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6689 : อยากสอบถามเกี่ยวกับการขอดูเกรดเฉลี่ย
58114662017
เมื่อ : 3/5/2561 18:49:26
IP : 49.229.124.202
มีผู้เข้าชม 1667 ครั้งแล้ว

อยากสอบถามเกี่ยวกับการขอดูเกรดเฉลี่ยของปี 3 ปีเดียว โดยเอาเกรดของเทอม 1 และเทอม 2 มารวมกันต้องไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนในมหาลัยเลยหรือป่าวคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 4/5/2561 9:47:00
IP : 10.114.40.113

นักศึกษาดูได้ที่ระบบงานสำหรับนักศึกษาค่ะ
หรือคำนวณได้เอง โดยนำจำนวนหน่วยกิตคูณค่าระดับคะแนน จากนั้นนำผลรวมของค่าคะแนนหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวม โดยคิดเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ

ตัวอย่าง
ภาคเรียนที่ 1/2560
หน่วยกิต เกรด ค่าระดับคะแนน ค่าคะแนน
วิชา ก 3 A 4 12
วิชา ข 3 B 3 9

ภาคเรียนที่ 2/2560
หน่วยกิต เกรด ค่าระดับคะแนน ค่าคะแนน
วิชา ค 2 A 4 8
วิชา ง 3 B 3 9

คะแนนเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 1/2560 และ 2/2560
จะได้เท่ากับ (12+9+8+9) / (3+3+2+3) = 38/11
= 3.45

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้