Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 720 : อยากทราบการย้ายสาขาเรียนค่ะ
51111036025
เมื่อ : 29/6/2551 23:37:44
IP : 118.174.24.158
มีผู้เข้าชม 672 ครั้งแล้ว

อยากย้ายไปเรียนสาขาวิชาเอกปฐมวัย ต้องทำอย่างไรคะ ปัจจุบัน เรียนอยู่ภาษาไทยค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 30/6/2551 8:49:00
IP : 10.114.1.253

ช่วงกลางเทอมของภาคเรียนที่ 2 จะมีประกาศจากทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้นักศึกษามายื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนนะค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 30/6/2551 8:57:00
IP : 10.114.1.253

เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง
มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาไว้ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนสาขาวิชา
๑.๑ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา
๑.๒ มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๑.๓ มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา
๑.๔ เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
๒. วิธีการดำเนินการ
๒.๑ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ทุกคณะแจ้งจำนวนนักศึกษาที่จะสามารถรับการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเข้าเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้รวมกับนักศึกษาที่มีอยู่เดิมแล้ว จะต้องไม่เกินหมู่เรียนละ ๔๕ คน
๒.๒ ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เพียง ๑ สาขาวิชา ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒.๓ ให้สำนักส่งเสริมวิชาการประสานงานกับคณะ เพื่อจัดการทดสอบความรู้ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
๒.๔ มหาวิทยาลัยประกาศผลการเปลี่ยนสาขาวิชาแล้ว นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เปลี่ยนสาขาวิชาติดต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการทางทะเบียนต่อไป
ประกาศดังกล่าวจัดพิมพ์ไว้ในส่วน ประกาศมหาวิยาลัย ในคู่มือนักศึกษา หน้า 166 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้