Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 810 : เว็บประเมินการสอนอาจารย์ Error ครับ
50113252042
เมื่อ : 10/9/2551 11:11:19
IP : 10.100.2.114
มีผู้เข้าชม 623 ครั้งแล้ว

แบบประเมินผลการสอนอาจารย์โดยนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2551
รหัสอ้างอิง : 3060022 รหัสวิชา : 4302201 ชื่อวิชา : ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น หน่วยกิต 3(3-0-6) หมู่เรียน 02
ผู้สอน [SC142] ผศ.วิสาข์ เกษประทุม
ADODB.Recordset error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

/student46/cassess_v2/formpoll.asp, line 51


ช่วยแก้ไขด้วยครับ


ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 10/9/2551 22:27:00
IP : 10.120.4.56

ขอบคุณมากนะครับที่แจ้งเข้ามา แก้ไขให้แล้วนะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้