Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 827 : ไม่เข้าใจเกรด
48112162015
เมื่อ : 18/9/2551 11:49:40
IP : 117.47.89.53
มีผู้เข้าชม 692 ครั้งแล้ว

เทอม 2/2550 กศ.บป. วิชากระบวนการพัฒนาชุมชน ได้เกรดที่มีสัญญลักษณ์ (B) และคะแนนรวมเม่ากับ 0 หมายถึงอะไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 18/9/2551 13:52:00
IP : 10.114.1.253

เป็นรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตนะค่ะ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 2 ปี) ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้