สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1200

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
    โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1204, 1206, 1207

กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน
    โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1208