. : :  ผู้ร่วมงาน : : .

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวธิติยา หงษ์เวียงจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
นางศิราณี จตุรทิศ
นักวิชาการศึกษา
นายนิโครธ ช่างชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

นายธรรมนูญ จูทา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
นางสาววิริศนันท์ ทัดนุ่ม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกัญจนพร จันทร์ดำ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  นางสาววรางคณา เขียวแก้ว
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  นางรัชนี จันติวงค์
พนักงานพิมพ์ดีด