รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 รอบ 2
 ปฏิทินการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ตารางการทดสอบประเภทต่าง ๆ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 หลักสูตร / สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน ณ ย่านมัทรี
 บัญชีท้ายประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับ
 แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 คำแนะนำประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    คณะวิทยาการจัดการ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557