ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ 
 สอบถามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ 
 กรอกใบรายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ 
 รายชื่อสำรอง 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดทักษะและความถนัด 2 สาขาวิชา
 
สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ

 ปฏิทินการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ตารางการทดสอบประเภทต่าง ๆ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์
 สิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักกีฬา
 หลักสูตร / สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน ณ ย่านมัทรี
 บัญชีท้ายประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับ
 แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 คำแนะนำประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา
    คณะครุศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    คณะวิทยาการจัดการ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
    [ปก] [หน้าที่ 1-16] [หน้าที่ 17-23] [หน้าที่ 24-62] [หน้าที่ 63-65]
 
ข้อปฏิบัติในการคัดเลือก

 สมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ผ่านอินเทอร์เน็ต