ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ค้นหาจาก  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร  ชื่อ  นามสกุล  รหัสสาขาวิชา  สาขาวิชา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา
ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัววันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-12.00 น.

 ประกาศการรายงานตัว  กลับเมนูหลัก

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล รหัส สาขาวิชา ระดับ ประเภท
1251 10030032 นายวัฒนพล วินัยพานิช 5504 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อส.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1252 10030033 นางสาวกัญญานันท์ ศรีทอง 4505 การบัญชี บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1253 10030034 นางสาวชนิตา ปานกรด 4501 การตลาด บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1254 10030035 นางสาวเบ็ญจมาศ เรืองศิริ 4501 การตลาด บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1255 10030036 นางสาวกาญจนา แก้วมงเมือง 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1256 10030038 นางสาวอัจฉรา พุฒสุข 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1257 10030039 นางสาวลักขณา วิเชียรฉาย 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1258 10030040 นางสาวเพชรวิไล ศรีสุข 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1259 10030041 นางสาวนฤมล นาคทับ 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1260 10030042 นางสาวจุฑารัตน์ อยู่ไทย 5504 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อส.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1261 10030044 นางสาวศลิษา ชุนใช้ 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1262 10030047 นางสาวเกศรินรัตน์ กลิ่นด้วง 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1263 10030048 นายธีรยุทธ ดอนแก้ว 5504 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อส.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1264 10030049 นางสาววันวิสา สาคร 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1265 10030050 นางสาวสุพรรณี บุญส่ง 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1266 10030051 นางสาวอารยา แก่นสาร 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1267 10030052 นางสาวชิดชนก อมฤทธิ์ 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1268 10030053 นายสาธิต พุทธรักษา 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1269 10030055 นายภานุพงศ์ พันธ์คง 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1270 10030060 นางสาวมณนิรา ศิริพุฒ 4501 การตลาด บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1271 10030061 นางสาววันวิสา พุ่มเจริญ 4501 การตลาด บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1272 10030062 นางสาวฐิติมา คงขันฑ์ 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1273 10030063 นางสาวสุธิศา หอมมณฑา 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1274 10030064 นางสาวสุดารัตน์ ทองคำน้อย 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1275 10030065 นางสาวเพ็ญภักภ์ ช้อยนิยม 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1276 10030066 นางสาวอมรรัตน์ จูดิษฐ์ 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1277 10030067 นางสาวสุทธินี ป้อมจันทร์ 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1278 10030068 นางสาวกาญจนา ห่วงญาติ 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1279 10030069 นางสาวปิยนุช ทับพันธุ์บุบผา 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1280 10030070 นายปัณจะ ฉิมะเวช 5504 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อส.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1281 10030071 นายวันชนะ เผือกนอง 5504 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อส.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1282 10030072 นางสาวสุชาดา พูลสวัสดิ์ 4502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1283 10030073 นางสาวนฤทัย บุตร์ราช 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1284 10030074 นางสาวรุ่งทิวา แก้วอ้าย 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1285 10030075 นางสาววันนิสา คณทา 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1286 10030076 นางสาวกนิษฐา ขอพึ่ง 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1287 10030077 นายอภิศักดิ์ สุทจิต 4503 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1288 10030078 นางสาวน้ำอ้อย โสภา 4505 การบัญชี บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1289 10030079 นางสาวพรทิพย์ สีเนตร 4505 การบัญชี บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1290 10030080 นางสาวรุ่งนภัฎ ขันธงทอง 4505 การบัญชี บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1291 10030081 นางสาวปิยนุช เปรมปรี 4505 การบัญชี บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1292 10030082 นางสาวมีนตรา อู่ทาน 4505 การบัญชี บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1293 10030083 นางสาวมินตรา รักความซื่อ 4505 การบัญชี บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1294 10030084 นางสาวจันจิรา เทพวงศ์ 4505 การบัญชี บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ทั่วไป
1295 10060001 นายขจรศักดิ์ สิงห์โตทอง 5507 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตฯ) ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) ทั่วไป
1296 10060002 นายณัฐวุฒิ ยอดชูศรี 5507 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตฯ) ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) ทั่วไป
1297 10060003 นายธณัฐชัย ภูมิเลิศ 5507 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตฯ) ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) ทั่วไป
1298 10060004 นายเจษฎา บุญอินทร์ 5507 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตฯ) ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) ทั่วไป
1299 10060005 นายชัยชนะ ศรีผึ้ง 5508 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตฯ) ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) ทั่วไป
1300 10060006 นายทรงพล อุทาน 5507 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตฯ) ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) ทั่วไป

25 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 26/56 หน้าถัดไป > 27 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 กลับเมนูหลัก