ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ค้นหาจาก  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร  ชื่อ  นามสกุล  รหัสสาขาวิชา  สาขาวิชา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา
ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัววันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-12.00 น.

 ประกาศการรายงานตัว  กลับเมนูหลัก

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล รหัส สาขาวิชา ระดับ ประเภท
1601 11820017 นางสาวสุดารัตน์ พยุงตน 214 การปกครองท้องถิ่น ร.บ. 4 ปี ทั่วไป
1602 11820019 นางสาวนารีรัตน์ เกิดปาน 204 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1603 11820021 นางสาวนภาพร อินทร์เลี้ยง 201 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1604 11820023 นางสาวนิศานาถ กล้าประสิทธิ์ 204 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1605 11820024 นายวสพล ไข่ขำ 215 รัฐประศาสนศาสตร์ ร.บ. 4 ปี ทั่วไป
1606 11820025 นายณัฐกานต์ ห่อเล 109 นาฏศิลป์ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
1607 11820027 นางสาวพิราพร น้ำใส 105 ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
1608 11820030 นางสาวพรทิภา ทรัพย์ประเสริฐ 214 การปกครองท้องถิ่น ร.บ. 4 ปี ทั่วไป
1609 11820031 นางสาวจันทร์จิรา คชรี 214 การปกครองท้องถิ่น ร.บ. 4 ปี ทั่วไป
1610 11820032 นางสาวกิติยา สร้อยทอง 105 ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
1611 11820033 นางสาวรัตติยา คงหมื่นไวย 218 ประวัติศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1612 11820034 นางสาวสุพรรณษา ชาติบุตร 401 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยว) ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1613 11820035 นางสาวปวริศรา วัดสุริวงค์ 214 การปกครองท้องถิ่น ร.บ. 4 ปี ทั่วไป
1614 11820036 นายจุมพล เผยศิริ 214 การปกครองท้องถิ่น ร.บ. 4 ปี ทั่วไป
1615 11820037 นายจิรพงษ์ พงษ์อุทัย 214 การปกครองท้องถิ่น ร.บ. 4 ปี ทั่วไป
1616 11820038 นายพิฆเนศ อาจองค์ 503 การออกแบบ (ออกแบบบรรจุภัณฑ์) ศล.บ. 4 ปี ทั่วไป
1617 11820040 นางสาวศศิธร เอี่ยมน้อย 106 สังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
1618 11820041 นายพัชรพล เกิดผล 104 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
1619 11820043 นายชัยฤทธิ์ น้ำชุ่ม 217 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี ทั่วไป
1620 11820046 นายอาทิตย์ พิลึก 403 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1621 11820047 นายเจริญศักดิ์ หมีสิน 204 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1622 11820048 นายณัฐพร ศรีสุพรรณ 204 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1623 11820049 นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีลักษณ์ 217 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี ทั่วไป
1624 12110001 นางสาวนริศรา คตอ่ำ 312 สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
1625 12110002 นางสาวกรรณิกา อยู่สุข 317 ฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
1626 12110003 นางสาวบุศเรศ กะมุทา 207 ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1627 12110005 นางสาวศิริรัตน์ อัมพนันท์ 318 จุลชีววิทยา วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
1628 12110006 นางสาวสุนทรี อัมพนันท์ 408 การบัญชี บช.บ 4 ปี ทั่วไป
1629 12110007 นางสาวกรรณิการ์ ไชยหาญ 102 วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
1630 12110008 นางสาวธนัชชา เกษอินทร์ 217 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี ทั่วไป
1631 12110009 นางสาวพิชญาภา ศักดิ์สน 312 สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
1632 12110010 นางสาวสุทธินันท์ พุ่มโพธิ์ 312 สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
1633 12110011 นางสาวศศิธร เหล่าชัยวงษ์ 519 วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1634 12110012 นายวาทิน ปัญญารังษี 217 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี ทั่วไป
1635 12110013 นางสาวศุภิสรา กรอนโคกกรวด 502 การออกแบบ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ศล.บ. 4 ปี ทั่วไป
1636 12110014 นายชัยวัฒน์ สุระภีย์ 107 พลศึกษา ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
1637 12110015 นางสาวปรียานุช กล้าเขตวิทย์ 217 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี ทั่วไป
1638 12120001 นางสาวกรรณิการ์ ส่วยนนท์ 407 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1639 12120002 นางสาวสายไหม ปิ่นโน 101 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
1640 12120005 นางสาวชุติกาญจน์ เกษวิริยการ 105 ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
1641 12120006 นางสาวกัญญา ชื่นแฟง 405 การตลาด บธ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1642 12120007 นางสาวชไมพร มิ่งเมือง 403 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี ความสามารถพิเศษ
1643 12120009 นางสาวมณีรัตน์ โกดี 314 คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1644 12120010 นางสาวกานต์นภา พิมพ์หนู 509 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 ปี ทั่วไป
1645 12120011 นางสาวสุชาดา เจนสาริกรณ์ 105 ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
1646 12120012 นางสาวรุ่งอรุณ พูลพุ่ม 204 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1647 12120013 นางสาวอมรรัตน์ เทียนส้ม 204 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1648 12120014 นางสาวสายฝน ลาจันทร์ 204 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1649 12120015 นางสาวชนากานต์ เรือนทอง 218 ประวัติศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
1650 12120017 นายยุทธนา สมัครกสิกรรม 215 รัฐประศาสนศาสตร์ ร.บ. 4 ปี ทั่วไป

32 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 33/56 หน้าถัดไป > 34 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 กลับเมนูหลัก