ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบ 2

        ด้วยในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบ 2 ดังนี้

1. การรับสมัคร

        1.1 การจำหน่ายใบสมัคร

        ผู้ที่จะสมัครสามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.

        1.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

        ผู้ที่จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.

        1.3 การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

                1.3.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทั้ง 4 อันดับ จากทุกวิชาเอก / สาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เปิดสอน โดยสมัครในสายเดียวกันทั้งหมด (สาย ก : วิทย์ - คณิต หรือ สาย ข : ศิลป์) โดยให้ระบุอันดับวิชาเอก / สาขาวิชาที่เลือกสมัครและเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้

                        - เลือกสมัครวิชาเอก / สาขาวิชาเดียวอันดับเดียว 200 บาท

                        - เลือกสมัครวิชาเอก / สาขาวิชาเกินกว่าหนึ่ง 300 บาท

                1.3.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียงสาขาวิชาเดียว โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

        1.4 หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

                1.4.1 ใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1 หรือใบระเบียนผลการเรียนฉบับจริง สำหรับผู้สมัครทุกระดับ ซึ่งแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

                1.4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยจะต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

                1.4.3 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

2. จำนวนการรับเข้าศึกษา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 รอบ 2 จำนวน 1,340 คน (โปรดดูรายละเอียดจากบัญชีท้ายประกาศ) อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนวิชาเอก / สาขาวิชาที่มีผู้สมัครหรือรายงานตัวเข้าศึกษาต่ำกว่า 20 คน โดยจะจัดให้เรียนในวิชาเอก / สาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแทน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        ผู้สมัครทุกระดับและทุกวิชาเอก / สาขาวิชา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

        1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา

        2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

        3) มีความประพฤติเรียบร้อย

        4) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี

        5) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข และ

        ก. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ศิลปบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต

                1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

                        1.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องสอบไล่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                1) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบเท่า

                                2) ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

                        1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

                                1) สาขาวิชาต่อไปนี้ รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น (ไม่รับผู้จบสายศิลป์, กศน. และเทียบเท่า)

                                        - คณิตศาสตร์
                                        - เคมี
                                        - ฟิสิกส์
                                        - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                                        - ชีววิทยา
                                        - จุลชีววิทยา
                                        - สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
                                        - เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
                                        - เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
                                        - เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
                                        - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

                                2) สาขาวิชาต่อไปนี้ รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ หรือเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ ปวช. คอมพิวเตอร์

                                        - วิทยาการคอมพิวเตอร์
                                        - เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                        - เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
                                        - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                3) แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ

                                4) สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ ปวช. สายอุตสาหกรรม

                                5) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ ปวช. สายอุตสาหกรรม

                2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)

                        2.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                1) ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง หรือเทียบเท่า

                                2) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

                        2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

                                1) สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                                2) สาขาวิชาการบัญชี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาการบัญชี

                                3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเรียนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

                3. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

                        3.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                1) ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง หรือเทียบเท่า

                                2) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

                        3.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

                                1) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

                                2) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. การประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบ วัน เวลา และสถานที่ทดสอบคัดเลือก

        4.1 การประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบคัดเลือก

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ที่ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือทางเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th

        4.2 วัน เวลา และสถานที่ทดสอบคัดเลือก

        ผู้สมัครต้องเข้าทดสอบคัดเลือกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

5. เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะใช้เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือกจากคะแนนในการทดสอบคัดเลือก หากมีคะแนนการทดสอบเท่ากันจะพิจารณาจากผลการเรียนในรายวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิชาเอก / สาขาวิชาที่สมัคร และลำดับการสมัครก่อนหลังตามลำดับ

6. การประกาศผลการคัดเลือก

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ที่ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือทางเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th

7. การสอบสัมภาษณ์

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามอันดับที่สมัครไว้เพียงลำดับเดียวเท่านั้น ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องไปสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ที่ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือทางเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th

9. การรายงานตัวและการชำระเงินลงทะเบียน

        9.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะต้องมารายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

        ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง รายงานตัวเวลา 09.00 - 12.00 น.

        ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง รายงานตัวเวลา 13.00 น.

        9.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่มารายงานตัว แต่ไม่สามารถชำระเงินลงทะเบียนได้ จะสามารถขอผ่อนผันการชำระเงินได้ไม่เกิน 30 วัน หากพ้นกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์

        9.3 ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาแล้วมีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2555 จะได้รับเงินคืนไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินค่าลงทะเบียนที่ชำระแล้ว หากลาออกจากการเป็นนักศึกษาภายหลังวันที่ 20 มิถุนายน 2555 จะได้รับเงินคืนเฉพาะค่าประกันของเสียหายเท่านั้น

        อนึ่ง การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษาจะไม่ได้รับคืน

10. การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย

        เพื่อความปลอดภัยและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กำหนดให้เฉพาะนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ทุกคนเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ยกเว้นเฉพาะกรณีต่อไปนี้

        10.1 นักศึกษาหญิงที่พักอยู่ร่วมกับบิดามารดา หรือญาติผู้อุปการะนักศึกษาผู้นั้น ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่สามารถเดินทางไปกลับได้โดยสะดวกในระยะเวลาอันเหมาะสมที่ไม่กระทบต่อการศึกษา โดยมีหลักฐานแสดง แต่นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ที่เรียนหลักสูตร ค.บ. 5 ปี ทุกคน ยังคงต้องเข้าอยู่หอพักโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อนี้

        10.2 ในกรณีที่หอพักของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอที่จะรับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ได้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะประสานงานให้นักศึกษาส่วนที่ไม่สามารถเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ได้เลือกเข้าพักในหอพักเอกชนที่เป็นเครือข่ายในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

        ผู้ใดกระทำการทุจริตหรือร่วมกระทำทุจริตในการคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเวลา 3 ปี

        ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

ลงชื่อ บัญญัติ ชำนาญกิจ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์