ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง การรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
ประจำปีการศึกษา 2555

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รุ่น 34 ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และปริญญาตรี 4 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการให้การศึกษา

      1.1 เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรประจำการ ให้สนองความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บุคลากร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

      1.2 เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะบุคลากรประจำการให้สูงขึ้น

      1.3 เพื่อเป็นการให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรประจำการในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

      1.4 เพื่อนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรประจำการให้สูงยิ่งขึ้น

      1.5 เพื่อเป็นการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการเพิ่มพูนสมรรถภาพ และวิทยฐานะของบุคลากรประจำการให้มากที่สุด

2. หลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดรับ

     โปรดดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (หน้า 13-16)

            อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในวิชาเอก / สาขาวิชาที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาน้อยกว่า 20 คน หรือวิชาเอก / สาขาวิชาที่มีผู้เข้ามารายงานตัวลงทะเบียนเข้าศึกษาน้อยกว่า 20 คน

3. ระยะเวลาในการศึกษา

     3.1 จำนวนภาคเรียน

            ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ได้แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนตามปกติได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

                  - การศึกษาในปริญญาที่สอง จะใช้เวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 ภาคเรียน

                  - การศึกษาในหลักสูตร 2 ปี จะใช้เวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่า 4 ภาคเรียน

                  - การศึกษาในหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) จะใช้เวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่า 4 ภาคเรียน

                  - การศึกษาในหลักสูตร 4 ปี จะใช้เวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่า 6 ภาคเรียน

     3.2 วันที่ใช้ในการศึกษา

            ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 16 สัปดาห์ และจะทำการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น

4. สถานที่ในการจัดการศึกษา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

            - ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

            - ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

5. ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา

      ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2548 (ฉบับปรับปรุง 2554) และระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการนี้แล้วจะมีค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

            5.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คนละ

500 บาท

            5.2 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรละ

100 บาท

            5.3 ค่าออกเอกสารต่าง ๆ ฉบับละ

100 บาท

            5.4 ค่าปรับกรณีลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด วันละ

30 บาท

            5.5 ค่าธรรมเนียมขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งละ

1,000 บาท

            5.6 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ

500 บาท

            5.7 ค่าประกันของเสียหาย คนละ

500 บาท

            5.8 ค่าโอนผลการเรียน คนละ

200 บาท

            5.9 ค่ายกเว้นรายวิชา

 

                  - รายวิชาจากการศึกษาในระบบ หน่วยกิตละ

50 บาท

                  - รายวิชาจากการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัย รายวิชาละ

500 บาท

            5.10 ค่าคู่มือนักศึกษา

200 บาท

            5.11 ค่าบำรุงศูนย์ (ศูนย์ให้การศึกษาต่าง ๆ นอกมหาวิทยาลัย) ภาคเรียนละ

300 บาท

            5.12 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทย ภาคเรียนละ

2,000 บาท

            5.13 ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย (บาท) / ภาคการศึกษา

 

หลักสูตร

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย (บาท) / ภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิต

1 – 5 หน่วยกิต

6 – 10 หน่วยกิต

11 – 15 หน่วยกิต

มากกว่า 15 หน่วยกิต

1. ครุศาสตรบัณฑิต (ด้านวิทยาศาสตร์)

6,750

8,000

9,250

10,500

2. ครุศาสตรบัณฑิต (ด้านศิลปศาสตร์)

6,550

7,800

9,050

10,300

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต

6,750

8,000

9,250

10,500

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

6. นิติศาสตรบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

7. บัญชีบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

8. รัฐศาสตรบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

9. ศิลปบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

10. นิเทศศาสตรบัณฑิต

6,750

8,000

9,250

10,500

11. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

6,550

7,800

9,050

10,300

12. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

6,750

8,000

9,250

10,500

13. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

7,750

9,000

10,250

11,500

14. เทคโนโลยีบัณฑิต

6,750

8,000

9,250

10,500

หมายเหตุ

      ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553

6. คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

     6.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร (ทุกวิชาเอก / สาขาวิชาและทุกระดับ)

            6.1.1. มีความประพฤติเรียบร้อย

            6.1.2. มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคต่อไปนี้

                  1) โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                  2) โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

     6.2 คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขบางประการ (สำหรับบางคุณวุฒิ, บางวิชาเอก / สาขาวิชา)

            6.2.1 ผู้มีวุฒิ ปวท. หรือวุฒิอื่นใด ที่มีพื้นฐานทางการศึกษาเดิมไม่เพียงพอตามข้อกำหนดที่เข้าศึกษาต่อในวิชาเอก / สาขาวิชานั้น ๆ ได้ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกในบางรายวิชาให้ครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร

            6.2.2 บางวิชาเอก / สาขาวิชาได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะพิเศษในการสมัครเข้าศึกษา ถ้าหากคุณสมบัติขัดแย้งกับคุณสมบัติเฉพาะพิเศษของแต่ละวิชาเอก / สาขาวิชา มหาวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาตให้เข้าศึกษาในวิชาเอก / สาขาวิชานั้น ๆ (โปรดศึกษาคุณสมบัติเฉพาะพิเศษสำหรับบางวิชาเอก / สาขาวิชาในข้อ 6.4 อย่างละเอียด)

      6.3 พื้นความรู้ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

          6.3.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) และเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จะต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ชั้นใดชั้นหนึ่งต่อไปนี้

                  1) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

                  2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า

                  3) ป.กศ., พ.กศ. หรือเทียบเท่า

          6.3.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จะต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ชั้นใดชั้นหนึ่งต่อไปนี้

                  1) ป.กศ.สูง, ป.ม., ปม.ช. หรือพ.ม.

                  2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

                  3) วุฒิอนุปริญญา หรือวุฒิอื่น ๆ ที่มีความรู้เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา

                  4) ปริญญาตรี

          6.3.3 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ได้แก่ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จะต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ชั้นใดชั้นหนึ่งต่อไปนี้

                  1) ป.กศ.สูง, ป.ม., ปม.ช. หรือพ.ม.

                  2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

                  3) วุฒิอนุปริญญา หรือวุฒิอื่น ๆ ที่มีความรู้เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา

                  4) ปริญญาตรี

     6.4 คุณสมบัติเฉพาะพิเศษสำหรับบางวิชาเอก / สาขาวิชา

          6.4.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

                  6.4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มีพื้นฐานทางอุตสาหกรรม

          6.4.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)

                  6.4.2.1 สาขาวิชาชีววิทยา รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

                  6.4.2.2 สาขาวิชาภาษาไทย รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

                  6.4.2.3 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

                  6.4.2.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

                  6.4.2.5 สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี

                  6.4.2.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเรียนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

                  6.4.2.7 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                  6.4.2.8 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

                  6.4.2.9 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

          6.4.3 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

                  6.4.3.1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น (ไม่รับผู้จบสายศิลป์, กศน. และเทียบเท่า)

7. การซื้อระเบียบการรับสมัคร

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจำหน่ายระเบียบการสมัครในราคาชุดละ 60 บาท ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันที่ 28 - 29 เมษายน 2555) โดยซื้อระเบียบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1

8. การรับสมัคร

      ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันที่ 28 - 29 เมษายน 2555)

      โดยให้ระบุอันดับวิชาเอก / สาขาวิชาที่เลือกสมัครและเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้

            1) เลือกสมัครวิชาเอก / สาขาวิชาเดียว อันดับเดียว 200 บาท

            2) เลือกสมัครวิชาเอก / สาขาวิชาเกินกว่าหนึ่ง 300 บาท

      ซึ่งเงินค่าสมัครนี้มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

9. หลักฐานประกอบการสมัคร

      9.1 ใบสมัคร ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์และติดรูปถ่ายของผู้สมัคร

      9.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยจะต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

      9.3 เอกสารแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

            1) ใบสุทธิ

            2) ใบร.บ.1-ป หรือใบปพ.1

            3) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

      9.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

      หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ถ่ายด้วยกระดาษขนาด A4 เท่านั้น

10. เงื่อนไขในการสมัคร

      ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้รอบคอบถูกต้องก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสมัครเข้าเรียนในแต่ละวิชาเอก / สาขาวิชา โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 วิชาเอก / สาขาวิชาตามลำดับที่ตนต้องการจะเรียน

11. เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะใช้ผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA) ของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร ตามคุณสมบัติสำหรับการสมัครเข้าศึกษาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินในการคัดเลือกเข้าศึกษา หากมีผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากันจะพิจารณาจากผลการเรียนในรายวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิชาเอก / สาขาวิชาที่สมัคร และลำดับการสมัครก่อนหลังตามลำดับ

12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555

            12.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หน้าอาคาร 14

            12.2 เวปไซต์ http://regis.nsru.ac.th

13. การรายงานตัวและชำระเงิน

     13.1 กำหนดการรายงานตัว

            รายงานตัววันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้

                  - เวลา 09.00 – 11.00 น. รายงานตัวตัวจริง

                  - เวลา 11.00 – 12.00 น. รายงานตัวตัวสำรอง

                  - เวลา 13.00 – 16.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

     13.2 สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

            ในการรายงานตัว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง) นำหลักฐานต่อไปนี้มาในวันรายงานตัวให้ครบถ้วน ดังนี้

                  13.2.1 เอกสารแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนาและลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                        1) ใบสุทธิ

                        2) ใบร.บ.1-ป หรือใบปพ.1

                        3) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

                  13.2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาและลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

                  13.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

                  13.2.4 รูปถ่ายที่เป็นปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยจะต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน เขียนชื่อ-ชื่อสกุล และสาขาวิชาที่เข้าศึกษาด้านหลังรูปด้วยตัวบรรจง

                  13.2.5 ในกรณีเป็นข้าราชการซึ่งต้นสังกัดอนุญาตให้ไปศึกษา จะต้องนำหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัดไปด้วย

                  13.2.6 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เปลี่ยนยศ ให้นำหลักฐานไปแสดงด้วย พร้อมสำเนาและลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

      หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ถ่ายด้วยกระดาษขนาด A4 เท่านั้น

     13.3 การชำระเงินในวันรายงานตัว

            ผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา (ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง) จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่ระบุในข้อ 5.1, 5.2, 5.7 และ 5.10 รวมทั้งสิ้น 1,300 บาท

            เมื่อนักศึกษาชำระเงินเพื่อรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินดังกล่าวนี้ให้ ยกเว้นเฉพาะเงินค่าประกันของเสียหาย

14. การปฐมนิเทศ

      นักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

15. กำหนดการเปิดเรียน

      มหาวิทยาลัยฯ กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2555 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2555

            จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาตามโครงการ กศ.บป. ได้ทราบ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5621-9100 (30 เลขหมายอัตโนมัติ)

            ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

ลงชื่อ บัญญัติ ชำนาญกิจ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์