ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  4  ปี  ระดับปริญญาตรี  5  ปี
ระดับปริญญาตรี  4  ปี  (เทียบโอน)  และระดับปริญญาตรี  2  ปี  (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (รอบ  1)  ประจำปีการศึกษา  2557
----------------------------------

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (รอบ  1)  ประจำปีการศึกษา  2556  บัดนี้  การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุกประเภท  (ข้อเขียนและปฏิบัติ)  เพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

1.  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบสัมภาษณ์

        วันพุธที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา  13.00 – 16.30  น.  ตามประกาศสถานที่สอบแนบท้าย

2.  สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

        บัตรประจำตัวผู้เข้าสมัครคัดเลือก  หรือบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา

3.  กำหนดการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

        มหาวิทยาลัยฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ภายในวันพุธที่  29  มกราคม  2557  ณ  ป้ายประกาศหน้าอาคาร  14  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  หรือที่เว็บไซด์ http://regis.nsru.ac.th

        จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน                   ประกาศ  ณ  วันที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2557  

ลงชื่อ ประจักร์  รอดอาวุธ

(อาจารย์ ดร. ประจักร์  รอดอาวุธ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์