ตารางการทดสอบประเภทต่าง ๆ

ตารางสอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

วัน / เดือน / ปี

เวลา ผู้สมัคร

วันพุธที่ 8 มกราคม 2557

09.00 – 14.00 น.

ประเภททั่วไป

    ประเภททุนโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์
    ประเภทความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ
  14.00 – 16.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ตารางสอบวัดทักษะและความถนัด (ปฏิบัติ)

วัน / เดือน / ปี เวลา ผู้สมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557

09.00 - 10.30 น.

สาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.) อันดับ 1

  10.30 – 12.00 น. สาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.) อันดับ 2
  13.00 - 14.30 น. สาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.) อันดับ 3
  14.30 – 16.00 น. สาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.) อันดับ 4

หมายเหตุ สาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.) ให้ผู้สมัครเตรียมอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดสำหรับการทดสอบมาด้วย ถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยฯ จะเตรียมไว้ให้

ตารางสอบวัดทักษะและความถนัด (ปฏิบัติ)

วัน / เดือน / ปี

เวลา ผู้สมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557

09.00 - 12.00 น.

สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) อันดับ 1 – 4
ทดสอบความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล เซปัคตระกร้อ บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล และสมรรถภาพทางกาย

หมายเหตุ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) ให้ผู้สมัครแต่งกายชุดพลศึกษา (เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าผ้าใบ)

ตารางสอบความสามารถพิเศษ (ปฏิบัติ)

วัน / เดือน / ปี เวลา ผู้สมัคร

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

09.00 น. เป็นต้นไป

ประเภทความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ