ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557

        ด้วยในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้

1. การรับสมัคร

        1.1 การจำหน่ายใบสมัคร

        ผู้ที่จะสมัครสามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่

                1.1.1 สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ ในวันอาทิตย์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556

                1.1.2 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. (หยุดวันพฤหัสบดีที่ 5 และวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556)

        1.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                1.2.1 สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ ในวันอาทิตย์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556

                1.2.2 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. (หยุดวันพฤหัสบดีที่ 5 และวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556)

                1.2.3 ทางเว็บไซด์ http://regis.nsru.ac.th ในวันอาทิตย์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

        1.3 การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

                1.3.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทั้ง 4 อันดับ จากทุกสาขาวิชา ทุกแขนงวิชา ทุกวิชาเอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เปิดสอน โดยต้องสมัครในสายเดียวกันทั้งหมด (สาย ก : วิทย์ - คณิต หรือ สาย ข : ศิลป์) และให้ระบุอันดับสาขาวิชา / แขนงวิชา / วิชาเอกที่ต้องการสมัครและเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้

                - เลือกสมัครหนึ่งสาขาวิชา / หนึ่งแขนงวิชา / หนึ่งวิชาเอก เป็นเงิน 400 บาท

                - เลือกสมัครสองสาขาวิชา / สองแขนงวิชา / สองวิชาเอก เป็นเงิน 500 บาท

                - เลือกสมัครเกินสองสาขาวิชา / เกินสองแขนงวิชา / เกินสองวิชาเอก เป็นเงิน 600 บาท

                1.3.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งสาขาวิชา / หนึ่งแขนงวิชา / หนึ่งวิชาเอก โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาท

                1.3.3 ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

                        1.3.3.1 ผู้สมัครประเภททั่วไป จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 3 คุณสมบัติของผู้สมัคร

                        1.3.3.2 ผู้สมัครรับทุนโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ ผู้สมัครประเภทนี้ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท และจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.75 และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 3 คุณสมบัติของผู้สมัคร

                        1.3.3.3 ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีจำนวนรับได้ประมาณร้อยละ 10 ของสาขาวิชา / แขนงวิชา / วิชาเอกวิชาเอก ต่าง ๆ ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ดังนี้

                                1. ความสามารถพิเศษทางด้านผู้นำนักศึกษา
                                2. ความสามารถพิเศษทางด้านเชียร์ลีดเดอร์
                                3. ความสามารถพิเศษทางด้านฟุตบอล
                                4. ความสามารถพิเศษทางด้านเซปัคตระกร้อ
                                5. ความสามารถพิเศษทางด้านยกน้ำหนัก
                                6. ความสามารถพิเศษทางด้านวอลเลย์บอล
                                7. ความสามารถพิเศษทางด้านว่ายน้ำ
                                8. ความสามารถพิเศษทางด้านแฮนด์บอล
                                9. ความสามารถพิเศษทางด้านเปตอง
                                10. ความสามารถพิเศษทางด้านแบดมินตัน
                                11. ความสามารถพิเศษทางด้านบาสเก็ตบอล
                                12. ความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์
                                13. ความสามารถพิเศษทางด้านเทเบิลเทนนิส
                                14. ความสามารถพิเศษทางด้านลอนเทนนิส
                                15. ความสามารถพิเศษทางด้านจักรยาน
                                16. ความสามารถพิเศษทางด้านเทควันโด
                                17. ความสามารถพิเศษทางด้านกรีฑา
                                18. ความสามารถพิเศษทางด้านมวยไทย - มวยสากล
                                19. ความสามารถพิเศษทางด้านยูโด
                                20. ความสามารถพิเศษทางดนตรีไทย - ดนตรีสากล
                                21. ความสามารถพิเศษทางด้านสนุกเกอร์
                                22. ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาประเภทอื่น ๆ

        1.4 หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

                1.4.1 ใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1 หรือใบระเบียนผลการเรียนฉบับจริง สำหรับผู้สมัครทุกระดับ ซึ่งแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงภาคเรียนที่ 1/2556 หรือภาคเรียนที่ 1 ของระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึงภาคเรียนที่ 1/2556 หรือภาคเรียนที่ 1 ของระดับอนุปริญญา จนถึงภาคเรียนที่ 1/2556 พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

                1.4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยจะต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

                1.4.3 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

2. จำนวนการรับเข้าศึกษา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 จำนวน 3,605 คน (โปรดดูรายละเอียดจากบัญชีท้ายประกาศ) หมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนสาขาวิชา / แขนงวิชา / วิชาเอกที่มีผู้สมัครหรือรายงานตัวเข้าศึกษาต่ำกว่า 20 คน โดยจะจัดให้เรียนในสาขาวิชา / แขนงวิชา / วิชาเอกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแทน หรือตามความสมัครใจของผู้เรียน

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

        ผู้สมัครทุกประเภท จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้

        1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา

        2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

        3) มีความประพฤติเรียบร้อย

        4) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี

        5) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข

4. คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

        4.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

                4.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                        1) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือเทียบเท่า
                        2) ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่งมีระบุไว้ในใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1 หรือหลักฐานที่ทางสถานศึกษาออกให้ ยกเว้นสาขาวิชาพลศึกษา

                4.1.2 คุณลักษณะด้านความเป็นครู

                        1) มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู
                        2) มีจิตมุ่งมั่นการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม
                        3) ไม่มีประวัติโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรงตามหลักฐานทางการแพทย์
                        4) ไม่มีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น ๆ อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู

            4.1.3 คุณสมบัติเฉพาะ

                        1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น (ไม่รับผู้จบสายศิลป์, กศน. และเทียบเท่า)
                        2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น (ไม่รับผู้จบสายศิลป์, กศน. และเทียบเท่า)
                        3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์ - คำนวณ หรือเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ ปวช. คอมพิวเตอร์

5. คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ศิลปบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต

        5.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

                5.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องสอบไล่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                        1) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบเท่า
                        2) ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

                5.1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

                        1) สาขาวิชาต่อไปนี้ รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น (ไม่รับผู้จบสายศิลป์, กศน. และเทียบเท่า)
                                - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                                - สาขาวิชาเคมี
                                - สาขาวิชาฟิสิกส์
                                - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                                - สาขาวิชาชีววิทยา
                                - สาขาวิชาจุลชีววิทยา
                                - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน)
                                - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
                        2) สาขาวิชาต่อไปนี้ รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์ - คำนวณ หรือเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ ปวช. คอมพิวเตอร์
                                - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                                - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
                                - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                        3) แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์ - คำนวณ

                        4) สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม) รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ ปวช. สายอุตสาหกรรม

                        5) สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ ปวช. สายอุตสาหกรรม

        5.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)

                5.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                        1) ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง หรือเทียบเท่า
                        2) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

                5.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

                        1) สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
                        2) สาขาวิชาบัญชี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาการบัญชี
                        3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเรียนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
                        4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
                        5) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

        5.3 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

                5.3.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                        1) ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง หรือเทียบเท่า
                        2) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

                5.3.2 คุณสมบัติเฉพาะ

                        1) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือทางเว็บไซด์ http://regis.nsru.ac.th

7. วัน เวลา และสถานที่สอบ

        ผู้สมัครทุกประเภท ต้องเข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

        ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) ต้องเข้าสอบวัดแววความเป็นครูในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

        ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.) ต้องเข้าสอบวัดทักษะและความถนัด (ปฏิบัติ) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

        ผู้สมัครสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) ต้องเข้าสอบวัดทักษะและความถนัด (ปฏิบัติ) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

        ผู้สมัครความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ต้องเข้าสอบความสามารถพิเศษ (ปฏิบัติ) ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8. เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะใช้เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก ดังนี้

        8.1 ผู้สมัครประเภททั่วไป จะใช้คะแนนจากการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) หากมีคะแนนการทดสอบเท่ากันจะพิจารณาจากผลการเรียนในรายวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่สมัคร และลำดับการสมัครก่อนหลังตามลำดับ

        8.2 ผู้สมัครประเภททุนโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ จะใช้คะแนนจากการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

        8.3 ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.) จะใช้คะแนนจากการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และคะแนนจากการสอบวัดทักษะและความถนัด (ปฏิบัติ)

        8.4 ผู้สมัครสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) จะใช้คะแนนจากการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และคะแนนจากการสอบวัดทักษะและความถนัด (ปฏิบัติ)

        8.5 ผู้สมัครความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ จะใช้คะแนนจากการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และคะแนนจากการสอบความสามารถพิเศษ (ปฏิบัติ) ด้านนั้น ๆ

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและปฏิบัติ)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและปฏิบัติ) นักศึกษาทุกประเภท ตามอันดับที่สมัครไว้เพียงลำดับเดียวเท่านั้น ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือทางเว็บไซด์ http://regis.nsru.ac.th

10. สอบสัมภาษณ์

        นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

11. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือทางเว็บไซด์ http://regis.nsru.ac.th

12. รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียน

        12.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

        12.2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

        หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

        12.3 นักศึกษาที่รายงานตัว แต่ไม่สามารถชำระเงินลงทะเบียนได้ สามารถขอผ่อนผันชำระเงินได้ไม่เกิน 30 วัน หากพ้นกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์

        12.4 นักศึกษาที่รายงานตัวแล้วมีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาก่อนวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 จะได้รับเงินคืนไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินค่าลงทะเบียนที่ชำระแล้ว หากลาออกจากการเป็นนักศึกษาหลังวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 แต่ไม่เกินวันที่ 7 เมษายน 2557 จะได้รับเงินคืนไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินค่าลงทะเบียนที่ชำระแล้ว หากลาออกจากการเป็นนักศึกษาภายหลังวันที่ 7 เมษายน 2557 จะได้รับเงินคืนเฉพาะค่าประกันของเสียหายเท่านั้น

        อนึ่ง การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษาจะไม่ได้รับคืน

10. การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย

        เพื่อความปลอดภัยและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กำหนดให้เฉพาะนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ทุกคนเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ยกเว้นเฉพาะกรณีต่อไปนี้

        10.1 นักศึกษาหญิงที่พักอยู่ร่วมกับบิดามารดา หรือญาติผู้อุปการะนักศึกษาผู้นั้น ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่สามารถเดินทางไปกลับได้โดยสะดวกในระยะเวลาอันเหมาะสมที่ไม่กระทบต่อการศึกษา โดยมีหลักฐานแสดง แต่นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ที่เรียนหลักสูตร ค.บ. 5 ปี ทุกคน ยังคงต้องเข้าอยู่หอพักโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อนี้

        10.2 ในกรณีที่หอพักของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอที่จะรับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ได้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะประสานงานให้นักศึกษาส่วนที่ไม่สามารถเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ได้เลือกเข้าพักในหอพักเอกชนที่เป็นเครือข่ายในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

        ผู้ใดกระทำการทุจริตหรือร่วมกระทำทุจริตในการคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเวลา 3 ปี

        ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลงชื่อ ประจักร์ รอดอาวุธ

(อาจารย์ ดร. ประจักร์ รอดอาวุธ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์