ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556

        ด้วยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้

1. การรับสมัคร

        1.1 การจำหน่ายใบสมัคร

        ผู้ที่จะสมัครสามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่

                1.1.1 สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ ในวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2555
                1.1.2 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. (หยุด 5, 10 ธันวาคม 2555)

        1.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                1.2.1 สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ ในวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2555
                1.2.2 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. (หยุด 5, 10 ธันวาคม 2555)
                1.2.3 ทางเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th ในวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2555

        1.3 การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

                1.3.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทั้ง 4 อันดับ จากทุกวิชาเอก / สาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เปิดสอน โดยสมัครในสายเดียวกันทั้งหมด (สาย ก : วิทย์ - คณิต หรือ สาย ข : ศิลป์) โดยให้ระบุอันดับวิชาเอก / สาขาวิชาที่เลือกสมัครและเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
                        - เลือกสมัครวิชาเอก / สาขาวิชาเดียวอันดับเดียว 200 บาท
                        - เลือกสมัครวิชาเอก / สาขาวิชาเกินกว่าหนึ่ง 300 บาท
                1.3.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียงสาขาวิชาเดียว โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
                1.3.3 ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
                        1.3.3.1 ผู้สมัครประเภททั่วไป จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 3 คุณสมบัติของผู้สมัคร
                        1.3.3.2 ผู้สมัครรับทุนโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ ผู้สมัครประเภทนี้ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท และจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.75 และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 3 คุณสมบัติของผู้สมัคร
                        1.3.3.3 ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีจำนวนรับได้ประมาณร้อยละ 10 ของวิชาเอก / สาขาวิชาต่าง ๆ ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ดังนี้
                                1. ความสามารถพิเศษทางด้านผู้นำนักศึกษา
                                2. ความสามารถพิเศษทางด้านเชียร์ลีดเดอร์
                                3. ความสามารถพิเศษทางด้านฟุตบอล
                                4. ความสามารถพิเศษทางด้านเซปัคตระกร้อ
                                5. ความสามารถพิเศษทางด้านยกน้ำหนัก
                                6. ความสามารถพิเศษทางด้านวอลเลย์บอล
                                7. ความสามารถพิเศษทางด้านว่ายน้ำ
                                8. ความสามารถพิเศษทางด้านแฮนด์บอล
                                9. ความสามารถพิเศษทางด้านเปตอง
                                10. ความสามารถพิเศษทางด้านแบดมินตัน
                                11. ความสามารถพิเศษทางด้านบาสเก็ตบอล
                                12. ความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์
                                13. ความสามารถพิเศษทางด้านเทเบิลเทนนิส
                                14. ความสามารถพิเศษทางด้านลอนเทนนิส
                                15. ความสามารถพิเศษทางด้านจักรยาน
                                16. ความสามารถพิเศษทางด้านเทควันโด
                                17. ความสามารถพิเศษทางด้านกรีฑา
                                18. ความสามารถพิเศษทางด้านมวยไทย - มวยสากล
                                19. ความสามารถพิเศษทางด้านยูโด
                                20. ความสามารถพิเศษทางดนตรีไทย - ดนตรีสากล
                                21. ความสามารถพิเศษทางด้านสนุกเกอร์
                                22. ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาประเภทอื่น ๆ

        1.4 หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

                1.4.1 ใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1 หรือใบระเบียนผลการเรียนฉบับจริง สำหรับผู้สมัครทุกระดับ ซึ่งแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงภาคเรียนที่ 1/2555 หรือภาคเรียนที่ 1 ของระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึงภาคเรียนที่ 1/2555 หรือภาคเรียนที่ 1 ของระดับอนุปริญญา จนถึงภาคเรียนที่ 1/2555 พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
                1.4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยจะต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
                1.4.3 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

2. จำนวนการรับเข้าศึกษา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำนวน 3,555 คน (โปรดดูรายละเอียดจากบัญชีท้ายประกาศ) อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนวิชาเอก / สาขาวิชาที่มีผู้สมัครหรือรายงานตัวเข้าศึกษาต่ำกว่า 20 คน โดยจะจัดให้เรียนในวิชาเอก / สาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแทน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        ผู้สมัครทุกระดับและทุกวิชาเอก / สาขาวิชา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา
                2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
                3) มีความประพฤติเรียบร้อย
                4) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
                5) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข และ

                ก. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

                        1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

                                1.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                                        1) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือเทียบเท่า
                                        2) ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่งมีระบุไว้ในใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1 หรือหลักฐานที่ทางสถานศึกษาออกให้ ยกเว้นสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา

                                1.2 คุณลักษณะด้านความเป็นครู

                                        1) มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู
                                        2) มีจิตมุ่งมั่นการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม
                                        3) ไม่มีประวัติโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรงตามหลักฐานทางการแพทย์
                                        4) ไม่มีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น ๆ อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู

                                1.3 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

                                        1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น (ไม่รับผู้จบสายศิลป์, กศน. และเทียบเท่า)
                                        2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น (ไม่รับผู้จบสายศิลป์, กศน. และเทียบเท่า)
                                        3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ หรือเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ ปวช. คอมพิวเตอร์

                ข. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ศิลปบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต

                        1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

                                1.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องสอบไล่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                        1) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบเท่า
                                        2) ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

                                1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

                                        1) สาขาวิชาต่อไปนี้ รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น (ไม่รับผู้จบสายศิลป์, กศน. และเทียบเท่า)
                                                - คณิตศาสตร์
                                                - เคมี
                                                - ฟิสิกส์
                                                - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                                                - ชีววิทยา
                                                - จุลชีววิทยา
                                                - สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
                                                - สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
                                        2) สาขาวิชาต่อไปนี้ รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ หรือเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ ปวช. คอมพิวเตอร์
                                                - วิทยาการคอมพิวเตอร์
                                                - เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                - เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
                                                - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                        3) แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ
                                        4) สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม รับเฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ ปวช. สายอุตสาหกรรม

                        2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)

                                2.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                1) ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง หรือเทียบเท่า
                                2) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

                                2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

                                1) สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
                                2) สาขาวิชาการบัญชี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาการบัญชี
                                3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเรียนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
                                4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
                                5) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

                        3. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

                                3.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                1) ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง หรือเทียบเท่า
                                2) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

                                3.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

                                1) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

                        4. การประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบ วัน เวลา และสถานที่ทดสอบคัดเลือก

                                4.1 การประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบคัดเลือก

                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบคัดเลือก ในวันที่ 4 มกราคม 2556 ที่ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือทางเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th

                                4.2 วัน เวลา และสถานที่ทดสอบคัดเลือก

                        ผู้สมัครทุกประเภท ต้องเข้าทดสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ในวันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. และเฉพาะผู้สมัครดังต่อไปนี้ ต้องเข้าทดสอบ (ปฏิบัติ) เพิ่มเติม

                                1) ผู้สมัครสาขาวิชาต่อไปนี้ต้องเข้าทดสอบวัดทักษะและความถนัดในวันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ได้แก่
                                        - สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.)
                                        - สาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.)
                                2) ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ต้องเข้าทดสอบความสามารถพิเศษ ในวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น.

5. เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะใช้เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก ดังนี้

        5.1 ผู้สมัครประเภททั่วไป จะใช้คะแนนจากการทดสอบคัดเลือก หากมีคะแนนการทดสอบเท่ากันจะพิจารณาจากผลการเรียนในรายวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิชาเอก / สาขาวิชาที่สมัคร และลำดับการสมัครก่อนหลังตามลำดับ
        5.2 ผู้สมัครประเภททุนโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ จะใช้คะแนนจากการทดสอบคัดเลือก
        5.3 ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) และสาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.) จะใช้คะแนนจากการทดสอบคัดเลือก และคะแนนจากการทดสอบวัดทักษะและความถนัด
        5.4 ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ จะใช้คะแนนจากการทดสอบคัดเลือก และคะแนนจากการทดสอบความสามารถพิเศษด้านนั้น ๆ

6. การประกาศผลการคัดเลือก

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทต่าง ๆ ในวันที่ 21 มกราคม 2556 ที่ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือทางเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th

7. การสอบสัมภาษณ์

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทต่าง ๆ ตามอันดับที่สมัครไว้เพียงลำดับเดียวเท่านั้น และผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องไปสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือทางเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th

9. การรายงานตัวและการชำระเงินลงทะเบียน

        9.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะต้องมารายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
                ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง รายงานตัวเวลา 09.00 - 12.00 น.
                ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง รายงานตัวเวลา 13.00 น.
        9.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่มารายงานตัว แต่ไม่สามารถชำระเงินลงทะเบียนได้ จะสามารถขอผ่อนผันการชำระเงินได้ไม่เกิน 30 วัน หากพ้นกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์
        9.3 ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาแล้วมีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 จะได้รับเงินคืนไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินค่าลงทะเบียนที่ชำระแล้ว หากลาออกจากการเป็นนักศึกษาหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 20 มิถุนายน 2556 จะได้รับเงินคืนไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินค่าลงทะเบียนที่ชำระแล้ว หากลาออกจากการเป็นนักศึกษาภายหลังวันที่ 20 มิถุนายน 2556 จะได้รับเงินคืนเฉพาะค่าประกันของเสียหายเท่านั้น

        อนึ่ง การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษาจะไม่ได้รับคืน

10. การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย

        เพื่อความปลอดภัยและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กำหนดให้เฉพาะนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ทุกคนเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ยกเว้นเฉพาะกรณีต่อไปนี้

        10.1 นักศึกษาหญิงที่พักอยู่ร่วมกับบิดามารดา หรือญาติผู้อุปการะนักศึกษาผู้นั้น ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่สามารถเดินทางไปกลับได้โดยสะดวกในระยะเวลาอันเหมาะสมที่ไม่กระทบต่อการศึกษา โดยมีหลักฐานแสดง แต่นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ที่เรียนหลักสูตร ค.บ. 5 ปี ทุกคน ยังคงต้องเข้าอยู่หอพักโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อนี้

        10.2 ในกรณีที่หอพักของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอที่จะรับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ได้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะประสานงานให้นักศึกษาส่วนที่ไม่สามารถเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ได้เลือกเข้าพักในหอพักเอกชนที่เป็นเครือข่ายในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

        ผู้ใดกระทำการทุจริตหรือร่วมกระทำทุจริตในการคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเวลา 3 ปี

        ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลงชื่อ บัญญัติ ชำนาญกิจ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์