ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ค้นหาจาก  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร  ชื่อ  นามสกุล  รหัสสาขาวิชา  สาขาวิชา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา
ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัววันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-12.00 น. โดยให้กรอกข้อมูลการรายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/std_bio/ และพิมพ์ใบรายงานตัวพร้อมติดรูป นำมายื่นต่อกรรมการรับรายงานตัว

 ประกาศการรายงานตัว  กลับเมนูหลัก

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล รหัส สาขาวิชา ระดับ ประเภท
351 10010709 นายอธิปติ ทองดี 504 เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
352 10010710 นายปกรณ์ กระนัยนาท 403 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
353 10010711 นางสาวอินธุอร สีสาด 406 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี ทั่วไป
354 10010712 นายคามิน นาคสุข 217 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี ทั่วไป
355 10010717 นางสาวนงลักษณ์ นึกเว้น 301 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
356 10010719 นางสาวพามิตรา อินนาค 408 การบัญชี บช.บ 4 ปี ทั่วไป
357 10010722 นางสาวศิรประภา พันธ์เกษกิจ 204 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
358 10010725 นายชนนัท์ กลิ่นจันทร์ 520 การออกแบบ ศล.บ. 4 ปี ทั่วไป
359 10010728 นางสาวสุทธินี มีบุญ 203 ภาษาไทย ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
360 10010729 นางสาวพรทิพย์ เกิดศิริ 401 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
361 10010730 นางสาวฉัตรสุดา สิทธิไกร 406 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี ทั่วไป
362 10010734 นางสาวลีลาวดี วันอินทร์ 310 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
363 10010735 นางสาวดรุณี ทรัพย์สมบัติ 101 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
364 10010736 นางสาวจิราภา แก้วมหาวงษ์ 517 วิศวกรรมพลังงาน วศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
365 10010742 นางสาวธีราพร สอนตน 213 การเมืองการปกครอง ร.บ. 4 ปี ทั่วไป
366 10010743 นางสาวศศิวิมล ยอดยิ่ง 407 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี ทั่วไป
367 10010745 นายณรงค์ฤทธิ์ ไกรฤกษ์ 520 การออกแบบ ศล.บ. 4 ปี ทั่วไป
368 10010747 นายภานุพงศ์ สังข์สิทธิ์ 520 การออกแบบ ศล.บ. 4 ปี ทั่วไป
369 10010748 นายภาณุวัฒน์ พงษ์พูล 510 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อส.บ. 4 ปี ทั่วไป
370 10010749 นางสาวเสาวลักษณ์ เสาร์รักษา 104 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
371 10010750 นายปิยพงศ์ สงวนใจ 510 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อส.บ. 4 ปี ทั่วไป
372 10010751 นายณัฐพล แก้วประดับกุล 218 ประวัติศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
373 10010752 นายมณฑล สมบุญณา 520 การออกแบบ ศล.บ. 4 ปี ทั่วไป
374 10010753 นางสาวกนกวรรณ เหมาะสมัย 104 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
375 10010754 นายณัฐพล มีเกิด 520 การออกแบบ ศล.บ. 4 ปี ทั่วไป
376 10010763 นางสาววัชรีพร พวงทอง 103 คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
377 10010765 นางสาวกานดา พูลเพียร 215 รัฐประศาสนศาสตร์ ร.บ. 4 ปี ทั่วไป
378 10010766 นางสาววรรณิกา เที่ยงแขม 405 การตลาด บธ.บ. 4 ปี ทั่วไป
379 10010768 นางสาวสุพิชญา ชมชาติ 505 เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
380 10010769 นางสาวยุพารัตน์ ไผ่บง 312 สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
381 10010771 นางสาวปิยธิดา ฤทธิ์ฉ่ำ 102 วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
382 10010773 นางสาวภาณุมาศ ใจแสง 301 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
383 10010778 นางสาวภัณฑิลา มันทรักษ์ 312 สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วท.บ. 4 ปี ความสามารถพิเศษ
384 10010779 นางสาวสิริลักษณ์ ขำดี 215 รัฐประศาสนศาสตร์ ร.บ. 4 ปี ทั่วไป
385 10010780 นางสาวรัตนา อายุพัฒน์ 102 วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
386 10010781 นางสาวสุทัดชา เมาเกตุ 104 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
387 10010782 นางสาวสายชล กันหามี 408 การบัญชี บช.บ 4 ปี ทั่วไป
388 10010787 นางสาวพิชชาพร โคตรศรี 104 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
389 10010789 นายอนันตพร เอี่ยมชะโอด 218 ประวัติศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี ทั่วไป
390 10010790 นายชินพรรษ สารศรี 105 ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
391 10010791 นายอดิศร สดุดี 504 เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
392 10010792 นางสาวสุณีมาศ เงากระจ่าง 104 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
393 10010793 นางสาวน้ำทิพย์ น้ำจันทร์ 101 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
394 10010794 นางสาวสุภาภรณ์ อำคา 102 วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
395 10010795 นางสาวพิไลวรรณ ยาคำ 102 วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี ทั่วไป
396 10010797 นายณัฐดนัย สมใจ 319 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
397 10010800 นายวีรยุทธ ลิ้มตระกูล 319 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
398 10010801 นายบริณต ภิมุข 319 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
399 10010802 นายนันทพงศ์ ศิรินนท์ 319 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วท.บ. 4 ปี ทั่วไป
400 10010803 นายปิยพัทธ์ เผือกจีน 507 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 ปี ทั่วไป

7 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 8/61 หน้าถัดไป > 9 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
 กลับเมนูหลัก