2. คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ

                 2.1 วิชาชีพครู

                          วิชาชีพครูบังคับ

รายวิชา 1002701 คอมพิวเตอร์สำหรับครู

3 (2-2-5)

  Computer for Teachers  

        ศึกษาองค์ประกอบ การทำงาน ข้อจำกัด และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการโรงเรียน งานบริหารจัดการห้องเรียน งานระเบียนประวัตินักเรียน งานจัดการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผลการเรียน ตลอดจนศึกษาบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 1004701 การบริหารจัดการในสถานศึกษา

2 (1-2-3)

   Administration in School  

         ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานเป็นทีม การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

รายวิชา 1111106 การศึกษาและความเป็นครูไทย

3 (3-0-6)

  Education and Self Actualization for Thai Teachers  

        ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับความหมาย ความมุ่งหมายและความสำคัญของการศึกษาแผนการศึกษา และ พ.ร.บ.การศึกษา ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและวิชาชีพครูไทยในปัจจุบันและอนาคต การจัดและการบริหารการศึกษาไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาครูและวิชาชีพครู ความเป็นครูและการพัฒนาคุณธรรมของครู คุณลักษณะของครูไทยที่พึงประสงค์ การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะของครูที่ดีบทบาทของการศึกษาและครูในการสร้างสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย สังคมโลก

รายวิชา 1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

3 (2-2-5)

   School Curriculum Development  

        ศึกษา เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและรูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดหลักสูตรสถานศึกษา องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ฝึกการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

รายวิชา 1122303 หลักการจัดการเรียนรู้

3 (2-2-5)

  Principles of Learning Management  

        ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ ประเภทและรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ การวางแผนการจัด การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียน ฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ทดลองการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง

รายวิชา 1132101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3 (2-2-5)

   Innovation and Information Technology in Education  

        ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อ การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ วิธีระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้บนโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา 1142105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3 (2-2-5)

  Principles of Educational Measurement and Evaluation  

        ศึกษาความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียน พฤติกรรมทางการเรียนรู้ หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียน ฝึกปฏิบัติวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การดำเนินการสอนสถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาการวัดและประเมินผลในโรงเรียน

รายวิชา 1143411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3 (2-2-5)

   Education Research for Learning Development  

        ศึกษาความหมายและลักษณะของการวิจัย วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู้ ประโยชน์และความสำคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ฝึกปฏิบัติการวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้สามารถทำวิจัยในชั้นเรียน และเขียนรายงาน การวิจัยพร้อมทั้งนำเสนอผลการวิจัยได้ ฝึกปฏิบัติการวิจารณ์ผลงานวิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช้

รายวิชา 1151106 จิตวิทยาสำหรับครู

3 (3-0-6)

   Psychology for Teachers  

        ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับพฤติกรรมและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียน

รายวิชา 2312707 ภาษาอังกฤษสำหรับครู

3 (3-0-6)

  English for Teachers  

        ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จิตวิทยาการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

                          วิชาชีพครูเลือก

รายวิชา 1002405 กฎหมายการศึกษาไทย

2(2-0-4)

  Thai Education laws  

         ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา

รายวิชา 1004702 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 (1-2-3)

   Activities for Learner Development  

        ศึกษาและรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดกิจกรรมยุวกาชาด การจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ การเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา

รายวิชา 1111201 สังคมวิทยาการศึกษา

2(2-0-4)

  Educational Sociology  

        ศึกษาความหมายและความเป็นมาของสังคมวิทยาการศึกษา วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและมรดกทางวัฒนธรรมไทย ที่เป็นรากฐานในการจัดการศึกษาของชาติ สถาบัน สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อความเชื่อ ค่านิยม การจรรโลงในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพ

รายวิชา 1112101 การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย

2(2-0-4)

  Education for Minority Groups in Thailand  

        ศึกษาปรัชญาของการจัดการศึกษาสงเคราะห์ แนวทาง หลักและวิธีการจัดดำเนินงานการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทยประเภทและปัญหาของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย การจัดการศึกษาสำหรับชนกลุ่มน้อย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับชนเกลุ่มน้อย

รายวิชา 1112102 กิจกรรมยามว่างเพื่อการศึกษา

2(2-0-4)

  Leisure Time Activity in Education  

        ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของกิจกรรมยามว่างในประเทศไทย ความสำคัญของการกีฬาและกิจกรรมยามว่างที่มีต่อสังคมท้องถิ่น อิทธิพลของการกีฬาและกิจกรรมยามว่างพื้นบ้านของไทยที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมยามว่างและแนวโน้มของกิจกรรมยามว่างในปัจจุบัน การส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมยามว่างในโรงเรียน

รายวิชา 1112201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

2(2-0-4)

  Education and Community Development  

        ศึกษาความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียนชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสำรวจปัญหาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน

รายวิชา 1113102 นโยบายการศึกษา

2(2-0-4)

  Educational Policy  

        ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของนโยบายและแผนขององค์การที่จัดการศึกษานโยบาย การศึกษาระดับชาติ ระดับส่วนราชการ ระดับสถานศึกษา แนวการสร้างนโยบายการศึกษา การนำนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารองค์การตามนโยบายการศึกษา

รายวิชา 1113201 การจัดโรงเรียนชุมชน

2(2-0-4)

  Community Management  

        ศึกษาความหมายและความสำคัญของโรงเรียนชุมชน หลักการและแนวการจัดโรงเรียนชุมชน นโยบายและการบริหารโรงเรียนชุมชน โครงสร้างและระบบงานในโรงเรียนชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาการจัด โรงเรียนชุมชนในประเทศไทย การประเมินผลโรงเรียนชุมชน

รายวิชา 1113202 การศึกษาเปรียบเทียบ

2(2-0-4)

  Comparative Education  

        ศึกษาความหมายของการศึกษาเปรียบเทียบ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวโน้มในการจัดการศึกษาของไทย

รายวิชา 1113204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น

2(2-0-4)

  Educational Activity for Local  

        ศึกษาโครงสร้างระบบการศึกษาส่วนท้องถิ่น บทบาทของคนและองค์กรชุมชนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายวิชา 1113205 เศรษฐศาสตร์การศึกษา

2(2-0-4)

  Educational Economics  

        ศึกษาถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการวางแผนการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา ระบบการศึกษาของไทย งบประมาณและผลตอบแทนแก่การศึกษา ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ทฤษฎีต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost – Benefits) เพื่อวิเคราะห์การลงทุนทางการศึกษา

รายวิชา 1113206 การเมืองกับการศึกษา

2(2-0-4)

  Politics and Education  

        ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของการเมืองกับการศึกษาวิวัฒนาการของการเมืองกับการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการศึกษาแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเมือง การปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ และอิทธิพลทางการเมืองที่มีต่อการศึกษาในประเทศไทย

รายวิชา 1113207 การศึกษากับสิ่งแวดล้อม

2(2-0-4)

  Education and Environment  

        ศึกษาความหมาย และความสำคัญของการศึกษากับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีพของมนุษย์ การคิด การแลกเปลี่ยน การใช้ทรัพยากร และการบริการที่ก่อให้เกิดปัญหาอันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสังคม แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและสิ่งแวดล้อม

รายวิชา 1113208 การศึกษากับการปรับปรุงวัฒนธรรม

2(2-0-4)

  Education and Cultural Adaptive  

        ความหมาย ประเภท ความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 1 – 2 วัฒนธรรมแหล่งข้อมูลวัฒนธรรม กระบวนการถ่ายทอด วัฒนธรรมท้องถิ่น การเก็บและจัดทำข้อมูล การใช้และการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายวิชา 1113504 การศึกษาทางเลือก

2(2-0-4)

  Alternative Education  

        ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย

รายวิชา 1114901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา

2(2-0-4)

  Independent Study in Education  

        นักศึกษาเลือกศึกษาเรื่องทางการศึกษาที่สนใจ 1 เรื่อง และจัดทำเป็นโครงการโดยผู้สอน

รายวิชา 1114902 สัมมนาปัญหาการศึกษา

3(2-2-5)

  Seminar in Educational Problems  

         ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา

รายวิชา 1121206 หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2(2-0-4)

  Curriculum and Texts for Fundamental Education  

        ศึกษาความหมายและความสำคัญของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร หลักสูตรปัจจุบัน กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียน การพัฒนาและการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบ การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการการเรียนรู้

รายวิชา 1122302 การสอนซ่อมเสริม

2(2-0-4)

  Remedial Teaching  

        ความหมาย ขอบเขต ความมุ่งหมายและความสำคัญของการสอนซ่อมเสริมหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเป็นที่มาของการสอนซ่อมเสริม การสอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีข้อบกพร่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริมคุณลักษณะที่ดีของครูผู้สอนซ่อมเสริม การฝึกปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม

รายวิชา 1122501 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน

2(2-0-4)

  Classroom Management Techniques  

        ศึกษาปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรียนที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษา แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน

รายวิชา 1123201 กิจกรรมร่วมหลักสูตร

2(2-0-4)

  Co-curriculum Activity  

        ศึกษาความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมร่วมหลักสูตร ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรมร่วมหลักสูตรกับกิจกรรมการร่วมหลักสูตร ลักษณะของผู้นำและผู้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหาร กิจกรรมร่วมหลักสูตรและการประเมินผลกิจกรรมร่วมหลักสูตร การเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมร่วมหลักสูตร

รายวิชา 1123209 การสร้างสื่อและแบบเรียน

2(2-0-4)

  Medias and Texts Construction  

        ศึกษาและวิเคราะเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะห์ การสร้าง และการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน

รายวิชา 1123210 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

2(1-2-3)

  Curriculum Development for Local  

        ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตร ความเป็นมาและความสำคัญของหลักสูตร หลักการจุดหมายโครงสร้างของหลักสูตร การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรหลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นการฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

รายวิชา 1123301 ทักษะและเทคนิคการสอน

2(2-0-4)

  Teaching Skills and Techniques of Teaching  

        ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคำถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดำ การอธิบายยกตัวอย่าง และสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ

รายวิชา 1123302 หลักการนิเทศการสอน

2(1-2-3)

  Instructional Supervision  

         ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ และจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน บทบาทของผู้นิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน รูปแบบของการนิเทศการสอน หลักการและเทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินผลการสอน

รายวิชา 1123303 รูปแบบการเรียนการสอน

2(2-0-4)

  Instructional Models  

        ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนต่าง ๆ รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาสติปัญญาและทักษะกระบวนการทางปัญญา รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น

รายวิชา 1123304 สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนภาษาไทย

2(2-0-4)

  Medias and Activities for Learning Thai Language  

        ศึกษาเกี่ยวกับสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ประเภทของสื่อและกิจกรรม กระบวนการใช้สื่อและกิจกรรมแต่ละชนิด การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสืบค้นสื่อบนระบบเครือข่าย สื่ออิเลกทรอนิกส์ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและกิจกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการเรียนภาษาไทย การทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้

รายวิชา 1123305 สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

2(2-0-4)

  Medias and Activities for Learning English Language  

        ศึกษาเกี่ยวกับสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประเภทของสื่อและกิจกรรม กระบวนการใช้สื่อและกิจกรรมแต่ละชนิด การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสืบค้นสื่อบนระบบเครือข่าย สื่ออิเลกทรอนิกส์ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและกิจกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ การทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้

รายวิชา 1123306 สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์

2(2-0-4)

  Medias and Activities for Learning Science  

        ศึกษาเกี่ยวกับสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเภทของสื่อและกิจกรรม จุดมุ่งหมายและกระบวนการใช้สื่อและกิจกรรมแต่ละชนิด การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสืบค้นสื่อบนระบบเครือข่าย สื่ออิเลกทรอนิกส์ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและกิจกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ การทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้

รายวิชา 1123307 สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์

2(2-0-4)

  Medias and Activities for Learning Mathematics  

        ศึกษาเกี่ยวกับสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประเภทของสื่อและกิจกรรม จุดมุ่งหมายและกระบวนการใช้สื่อและกิจกรรมแต่ละชนิด การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสืบค้นสื่อบนระบบเครือข่าย สื่ออิเลกทรอนิกส์ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและกิจกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ การทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้

รายวิชา 1123308 สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนคอมพิวเตอร์

2(2-0-4)

  Medias and Activities for Learning Computer  

        ศึกษาเกี่ยวกับสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ประเภทของสื่อและกิจกรรม จุดมุ่งหมายและกระบวนการใช้สื่อและกิจกรรมแต่ละชนิด การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ การสืบค้นสื่อบนระบบเครือข่าย สื่ออิเลกทรอนิกส์ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและกิจกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ การทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้

รายวิชา 1123309 สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนสังคมศึกษา

2(2-0-4)

  Medias and Activities for Learning Social Studies  

        ศึกษาเกี่ยวกับสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ประเภทของสื่อและกิจกรรม กระบวนการใช้สื่อและกิจกรรมแต่ละชนิด การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การสืบค้นสื่อบนระบบเครือข่าย สื่ออิเลกทรอนิกส์ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและกิจกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการเรียนสังคมศึกษา การทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้

รายวิชา 1123310 สื่อและกิจกรรมสำหรับการฝึกอบรม

2(2-0-4)

  Medias and Activities for Trainning  

        ศึกษาเกี่ยวกับสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรม ประเภทของสื่อและกิจกรรม จุดมุ่งหมายของสื่อและกิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละชนิด กระบวนการใช้สื่อและกิจกรรมแต่ละชนิด การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการฝึกอบรม เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและกิจกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการ การทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการฝึกอบรม

รายวิชา 1123601 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์

2(2-0-4)

  Teaching Skills for Science Teachers  

        วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์ ทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะในการขจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การสร้างข้อสอบและการใช้ข้อสอบ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นการประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์

รายวิชา 1123603 นวัตกรรมในชั้นเรียน

2(2-0-4)

  Innovation in the Classroom  

        ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เหมาะสม การเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้ การทดลองใช้ รายงานผล และเผยแพร่นวัตกรรม

รายวิชา 1131204 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

2(2-0-4)

  Utilization of Mass Media in Education  

        ศึกษาความสำคัญของสื่อมวลชนที่มีต่อการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูลสากล และสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใช้และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้

รายวิชา 1132502 การสร้างสื่อการเรียนการสอน

2(1-2-3)

  Media Construction  

        ศึกษาความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเพราะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน

รายวิชา 1133102 นวัตกรรมการศึกษา

3(2-2-5)

  Educational Innovation  

        ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา นำเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ทำการผลิตเพื่อนำไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข

รายวิชา 1134101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

2(2-0-4)

  Telecommunications and Distance Learning  

        ศึกษาแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสำหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผ่านระบบสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสากล (Internet) ในการสืบค้น การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการเรียนการสอน การส่งและการดาวน์โหลข้อมูลเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาทางไกล

รายวิชา 1142201 การสร้างแบบทดสอบ

2(1-2-3)

  Test Construction  

         ศึกษาประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ และการสร้างแบบสอบมาตรฐาน การนำแบบทดสอบไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงแบบทดสอบ

รายวิชา 1143102 การประเมินทางการศึกษา

2(1-2-3)

  Education Evaluation  

         ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคใหม่ ๆ การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอก แนวโน้มความคิดใหม่ และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา

รายวิชา 1143107 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ

2(1-2-3)

  Performance Evaluation  

         ศึกษาบทบาท ความสำคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ การสร้างเครื่องมือวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

รายวิชา 1143110 การวัดจริยธรรม

2(1-2-3)

  Ethics Measurement Methodology  

         ศึกษาความหมายของจริยธรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม ระดับชั้นของจริยธรรมหลักการและวิธีการในการสร้างเครื่องมือวัดจริยธรรม การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผล การนำข้อความรู้เกี่ยวกับการวัดจริยธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รายวิชา 1143409 สถิติและการวิจัยสำหรับครู

2(1-2-3)

  Statistics and Research for Teachers  

         ศึกษาสถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย การจัดทำและเสนอเค้าโครงการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยและการวิจัยชั้นเรียน การประเมินผลการวิจัย การนำผลการวิจัย และการวิจัยชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

รายวิชา 1144201 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

3(2-2-5)

  Aptitude Test Construction  

         ศึกษาความเป็นมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบข่ายและประโยชน์ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน

รายวิชา 1151101 จิตวิทยาทั่วไป

2(2-0-4)

  General Psychology  

         ศึกษาความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้ เชาวน์ปัญญาความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจำและลืม การจูงใจบุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม

รายวิชา 1151102 การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย

2(2-0-4)

  Personality Development for Early Childhood  

         ศึกษาความหมายของพัฒนาการและบุคลิกภาพของเด็ก ทฤษฎีจิตวิทยาเด็กที่สำคัญพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดจนถึง 6 ปี สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพและการปรับตัวของเด็ก การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวัย

รายวิชา 1151103 จิตวิทยาวัยเด็ก

2(2-0-4)

  Child Psychology  

         ศึกษาความหมายและความสำคัญของวัยเด็ก พัฒนาการของวัยเด็ก ทฤษฎีพัฒนาการ และการประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของวัยเด็ก ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาวัยเด็ก

รายวิชา 1151105 จิตวิทยาพัฒนาการ

2(2-0-4)

  Developmental Psychology  

         ศึกษาความหมายและความสำคัญของพัฒนาการของมนุษย์ ที่มีต่อการศึกษาอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์บุคลิกภาพและพฤตกรรมทางสังคมของมนุษย์ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล

รายวิชา 1151203 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้

2(1-2-3)

  Applied Psychology for Learning  

         ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียน เป้าหมายการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ การประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน กระบวนการทางจิตวิทยาในการสืบค้นความรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

รายวิชา 1151301 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม

2(1-2-3)

  Theories and Group Dynamics Practice  

         ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม การสื่อความหมาย กระบวนการทำงานกลุ่ม วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้นำกลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้องค์กรและการแก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติ

รายวิชา 1151501 การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน

2(1-2-3)

  Methods of Effective Study  

         ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการเรียน เทคนิค และวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การฝึกทักษะวิธีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิธีขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ การเพิ่มอัตราความเร็วในการอ่าน การวางแผนการเรียน เทคนิคการฝึกผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกังวล การสืบค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

รายวิชา 1151701 การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา

2(1-2-3)

  Psychological and School Guidance Services  

         ศึกษาความหมาย หลักการ กระบวนการเทคนิคและเครื่องมือในการให้บริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษาบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการจรรยาบรรณนักแนะแนว การติดตามและประเมินผลการจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา

รายวิชา 1151702 บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว

2(1-2-3)

  Psychological and School Guidance Information Services

         ศึกษาความหมายและความสำคัญของสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนวประเภทของสารสนเทศ การจัดหา จัดทำ จัดระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ การให้บริการและประเมินผลการให้บริการ

รายวิชา 1152101 จิตวิทยาแรงจูงใจ

2(2-0-4)

  Psychology of Motivation  

         ศึกษาทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม การประยุกต์แนวคิด และหลักการจูงใจมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานด้านการศึกษา

รายวิชา 1152102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

2(2-0-4)

  Psychology of Personality and Adjustment  

         ศึกษาความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และการจำแนกบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ วิธีการปรับตัวแบบต่าง ๆ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม

รายวิชา 1152201 จิตวิทยาเด็กและการให้บริการ

2(2-0-4)

  Child Psychology and Service  

         ศึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ได้แก่ สภาพทางสรีระ การเคลื่อนไหว ภาษา สติปัญญา อารมณ์และสังคม รวมทั้งบุคลิกภาพ อิทธิพลและองค์ประกอบของพฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมของเด็กส่งเสริมความสนใจ เจตคติ และนิสัย การมีระเบียบวินัยในตน ส่งเสริมสุขภาพและการปรับตัวของเด็ก ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ จนย่างเข้าสู่วัยรุ่น เสนอโปรแกรมการจัดบริการสำหรับเด็กและครอบครัว

รายวิชา 1152301 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

2(2-0-4)

  Human Relations for Teachers  

         ศึกษาความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู หลักการองค์ประกอบ กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครุในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน

รายวิชา 1152503 สุขภาพจิตในโรงเรียน

2(2-0-4)

  Mental Health in School  

         ศึกษาความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยต่าง ๆ ของผู้เรียน องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคล เงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต และการช่วยเหลือครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูที่มีสุขภาพจิตดีและสุขภาพจิตบกพร่อง ศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน

รายวิชา 1152602 การทดสอบทางสติปัญญากับการแนะแนว

2(1-2-3)

  Intelligence Assessment in School Guidance Services  

         ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปัญญา แบบทดสอบทางสติปัญญา ความจำกัดของแบทดสอบ การฝึกใช้แบบทดสอบทางสติปัญญา ฝึกการให้คะแนนแปลผล การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทางสติปัญญา การใช้ผลการทดสอบทางสติปัญญาในการแนะแนว

รายวิชา 1152701 การวางแผนชีวิตและอาชีพ

2(1-2-3)

  Life and Career Planning  

         ศึกษาพัฒนาการทางอาชีพและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ เพื่อการนำไปใช้ในการวางแผนการเลือกอาชีพ ทำความเข้าใจตนเองด้วยการสำรวจความถนัดความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความต้องการ ค่านิยม แรงจูงใจ การสำรวจค้นคว้า ข้อมูลทางอาชีพ การตัดสินใจอย่างฉลาดในการวางแผนชีวิตและอาชีพการตั้งเป้าประสงค์ เพื่อบรรลุความสำเร็จในชีวิตและอาชีพ

รายวิชา 1152702 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนักเรียนนักศึกษา

2(2-0-4)

  School Guidance and Student Affairs Management  

         ศึกษาวิธีการบริหารงานแนะแนวเชิงระบบ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางการแนะแนว การทำแผนปฏิบัติงานแนะแนว การเขียนโครงการ และการประเมินผลโครงการแนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวในงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การทำแผนปฏิบัติงานการให้บริการนักเรียนและนักศึกษา

รายวิชา 1153302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม

2(2-0-4)

  Theories and Practical in Social Psychology  

         ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของจิตวิทยาสังคม กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาทและการคล้อยตามเน้นบทบาทของผู้บริหาร ครู นักเรียน จิตวิทยาสำหรับการบริหารโรงเรียนการสื่อความหมายและการรับรู้ทางสังคม เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การสร้างกำลังใจในการทำงานให้สำเร็จ แรงจูงใจ ในทางสังคม การร่วมมือ การแข่งขัน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความเป็นผู้นำ การนำความรู้ทางจิตวิทยาสังคมไปใช้ในการเรียนการสอน

รายวิชา 1153304 มนุษยสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานการศึกษา

2(2-0-4)

  Human Relations of Teacher Educator  

         ศึกษาความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน สภาพความเป็นอยู่และพฤติกรรมของบุคคลในท้องถิ่น กระบวนการของมนุษยสัมพันธ์ ส่วนประกอบของมนุษยสัมพันธ์ หลักการและวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การประเมินมนุษยสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ

รายวิชา 1153401 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน

2(1-2-3)

  Behavior Modification in School  

         ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน และเทคนิคการสร้างแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา จรรยาบรรณของผู้ทำงานด้านนี้ ศึกษาทดลองจัดโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในโรงเรียน

รายวิชา 1153402 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ

2(2-0-4)

  Special Child Psychology  

         ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กกลุ่มพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กกลุ่มพิเศษองค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ

รายวิชา 1153501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

2(2-0-4)

  Adolescence Guidance Psychology  

         ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม ส่วนตัว แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว

รายวิชา 1153502 จิตวิทยาการแนะแนว

2(2-0-4)

  Guidance Psychology  

         ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครู แนะแนวกลไก ความสำเร็จของการแนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน

รายวิชา 1153506 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

2(1-2-3)

  Creative Thinking Process

         ศึกษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิด และขั้นตอนของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะสำหรับครูและบุคคลในครอบครัวในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้แบบทดสอบเพื่อวัดผลความคิดสร้างสรรค์ ฝึกหัดสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

รายวิชา 1153508 เทคนิคการปรึกษากลุ่มสำหรับวัยรุ่น

2(1-2-3)

  Group Counseling for Adolescence

         ศึกษาความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของบริการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกระบวนการกลุ่ม หน้าที่ของผู้นำกลุ่ม ลักษณะของผู้นำกลุ่มที่ดี ลักษณะสมาชิกกลุ่มประเภทต่าง ๆ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรึกษากลุ่มที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของวัยรุ่น ฝึกปฏิบัติการจัดบริการปรึกษาแบบกลุ่ม

รายวิชา 1153509 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา

2(2-0-4)

  Elementary School Child Psychology and Guidance

         ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา วิธีการศึกษาพฤติกรรมของเด็กประถมศึกษา การให้หลักจิตวิทยาในการวินิจฉัยพฤติกรรม การรับรู้การเรียนรู้ความต้องการ ความสนใจของเด็กวัยประถมศึกษา บทบาทของบ้าน โรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สุขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยเด็ก การปรับตัวของเด็กปกติ และเด็กที่มีปัญหา การแก้ปัญหาพฤติกรรมในวัยเด็ก

รายวิชา 1153601 การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว

2(2-0-4)

  Personality Assessment in School Guidance Services

         ศึกษากระบวนการทดสอบทางบุคลิกภาพ แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ ความจำกัดของแบบทดสอบ การฝึกใช้แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ ฝึกการให้คะแนน แปลผล การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทางบุคลิกภาพ การใช้ผลการทดสอบทางบุคลิกภาพในการแนะแนว

รายวิชา 1153602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก

2(2-0-4)

  Child’s Behavior Observation

         ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ประเภทและความสำคัญของการสังเกตพฤติกรรมเด็กสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความเป็นมาของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก วิวัฒนาการเทคนิค เครื่องมือในการปฏิบัติการในการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การวิเคราะห์แปลความและผลของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

รายวิชา 1153613 กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน

2(2-0-4)

  Group Work in School  

         ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ประเภทและความสำคัญ ของการทำงานกลุ่มในโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมปัจเจกบุคคลกับกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียนคุณลักษณะของผู้นำและผู้ตาม การสร้างความเป็นผู้นำ ผู้ตาม การบริหาร การจัดการและการประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่มโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน

รายวิชา 1153702 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต

2(2-0-4)

  Guidance Activities for Life Development

         ศึกษาหลักการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตน เช่น การพัฒนาความคิด การตัดสินใจที่ดี การกล้าแสดงออก ทักษะชีวิต การทำงานกลุ่ม การพัฒนาทางอาชีพ และการพัฒนาคุณธรรม เป็นต้น การประเมินผลกิจกรรม เน้นการเสริมประสบการณ์ด้วยการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

รายวิชา 1154101 การให้การศึกษาแก่พ่อแม่

2(2-01-4)

  Parent Education

         ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อวัฒนธรรมประเพณีความสำคัญของครอบครัว การวางแผนครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและบุคลิกภาพเด็ก การให้ความรัก ความอบอุ่นและการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กในครอบครัว การประสานงานและการให้ความร่วมมือกับครูและสถาบันอื่นๆ ที่มีผลต่อการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาแก่บุตร

รายวิชา 1161101 หลักการบริหารการศึกษา

3(3-0-6)

  Principles of Educational Administration  

         ศึกษาความหมาย การบริการการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร ภาวะผู้นำกับการบริหารการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรปัญหาต่างๆ และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย

รายวิชา 1161103 พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา

2(2-0-4)

  Behavior for Education Leaders  

         ศึกษาหน้าที่และลักษณะของผู้นำ อันได้แก่ แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำในโรงเรียน หรือหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษา พฤติกรรมผู้นำเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษามนุษยสัมพันธ์ของผู้นำ ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา โดยเฉพาะทางการบริหาร

รายวิชา 1162501 สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู

2(2-0-4)

  Institutions and Development of Teaching Profession  

         ศึกษาความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายทางสถาบันวิชาชีพครู องค์การวิชาชีพครูของไทยและของต่างประเทศ บทบาทของท้องถิ่น องค์การวิชาชีพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นโยบาย ปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครู และแนวทางแก้ปัญหา การส่งเสริมและการพัฒนาครูก่อนประจำการ และครูประจำการ ตามแนวโน้มนโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู ปัญหาด้านการผลิต การใช้และการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพครู

รายวิชา 1163101 ธุรกิจการศึกษา

2(2-0-4)

  Educational Business  

         ศึกษาความหมาย ขอบข่ายประเภทและประโยชน์ของธุรกิจการศึกษาวิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใช้ประโยชน์จากสถิติทางการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับธุรกิจ การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณค่าทางการศึกษา การควบคุมการดำเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจด้านการศึกษา

รายวิชา 1163104 การอาชีวศึกษา

2(2-0-4)

  Vocational Education  

         ศึกษาหลักการ จุดมุ่งหมาย และวิธีการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกวิชาชีพการบริหารและการจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่และงบประมาณ ประวัติความเป็นมาและการเปรียบเทียบการอาชีวศึกษาของไทยและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายวิชา 1163303 การบริหารงานบุคคล

2(2-0-4)

  Personnel Administration  

         ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของการบริหารงานบุคคลระบบบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งการโอน การย้าย การพัฒนาบุคลากร การบำเหน็จความดีความชอบ การสร้างขวัญและการจูงใจ การลงโทษ การรักษาระเบียบวินัย การประเมินบุคลากร

รายวิชา 1164301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ

2(2-0-4)

  Executive Fiscal and Commodity Administration  

         ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุ

รายวิชา 1171102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)

  Child Care and Child Development  

         ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัย และส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองด้วย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

รายวิชา 1183601 การศึกษาแบบเรียนรวม

3 (3-0-6)

  Inclusive Education  

         ศึกษา ค้นคว้า ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

รายวิชา 1092701 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู

2 (1-2-3)

  Physical Education and Recreation for Teachers  

        ศึกษาถึงความจำเป็นและความต้องการในการออกกำลังกายของเด็กแต่ละวัย เจตคติเกี่ยวกับความ มีน้ำใจนักกีฬาและการแข่งขันกีฬา การจัดโปรแกรมการบริหารกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเข้าจังหวะเกมเบ็ดเตล็ด กรีฑาและเลือกฝึกปฏิบัติและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเดี่ยว หรือประเภททีมอย่างน้อยประเภทละ 1 ชนิดศึกษาวิเคราะห์อภิปรายถึงความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสำคัญของนันทนาการ ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการสำหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

รายวิชา 4234202 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1

3(2-2-5)

  Botanical Garden in School 1  

         ศึกษาความสำคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพรรณพืชภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชดำริฯ ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนการสร้างและการจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางดำเนินงาน การจัดทำแผนการดำเนินงาน การประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

รายวิชา 4234203 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2

3(2-2-5)

  Botanical Garden in School 2  

         จัดทำแผนการดำเนินงาน การประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ได้ และการบูรณาการสู่การเรียนการสอน การใช้ธรรมชาติรอบกาย เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีการให้เห็นความงาม ความมีเสน่ห์ของธรรมชาติ ความตื่นเต้นของชีวิตตน ท่ามกลางความหลากหลายของธรรมชาติ ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำตนไปสู่การดำรงชีวิตที่เบิกบาน จนเกิดเป็นบูรณาการแห่งชีวิต

ไปบนสุด
หน้าก่อนหน้า
หน้าถัดไป
กลับไปหน้าหลัก