หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญา
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5. กำหนดการเปิดสอน
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
8. ระบบการศึกษา
9. ระยะเวลาการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
12. อาจารย์ผู้สอน
13. จำนวนนักศึกษา
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
15. ห้องสมุด
16. งบประมาณ
17. หลักสูตร
    17.1 จำนวนหน่วยกิต
    17.2 โครงสร้างหลักสูตร
    17.3 รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต
        ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
        ข. หมวดวิชาเฉพาะ
            1. วิชาชีพครู
                1.1 วิชาชีพครูบังคับ
                1.2 วิชาชีพครูเลือก
            2. วิชาเอก
                - วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
                - วิชาเอกพลศึกษา
                - วิชาเอกภาษาไทย
                - วิชาเอกภาษาอังกฤษ
                - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
                - วิชาเอกสังคมศึกษา
                - วิชาเอกคณิตศาสตร์
                - วิชาเอกวิทยาศาสตร์
            3. วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
        ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
    17.4 แผนการศึกษา
        - วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
        - วิชาเอกพลศึกษา
        - วิชาเอกภาษาไทย
        - วิชาเอกภาษาอังกฤษ
        - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
        - วิชาเอกสังคมศึกษา
        - วิชาเอกคณิตศาสตร์
        - วิชาเอกวิทยาศาสตร์
    17.5 คำอธิบายรายวิชา
18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
19. การพัฒนาหลักสูตร
20. ภาคผนวก
    - ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
    - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
    - ข้อเสนอแนะ-แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
    - การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต