11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

    11.1 การวัดผลการศึกษา

        1) การวัดผลการเรียนในแต่ละรายวิชาตามหลักสูตรของแต่ละรายวิชาแบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้

            1.1) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน

ความหมายของผลการเรียน

ค่าระดับคะแนน

                A

    ดีเยี่ยม

4.0

                B+     ดีมาก

3.5

                B     ดี

3.0

                C+

    ค่อนข้างดี

2.5

                C     พอใช้

2.0

                D+     อ่อน

1.5

                D

    อ่อนมาก

1.0

                E     ตก

0

            1.2) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์ตามการประเมินดังนี้

สัญลักษณ์ ความหมายของผลการเรียน
PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass) ผ่าน
F (Fail) ไม่ผ่าน
Au (Audit) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง
W (Withdraw) ถอนรายวิชา
I (Incomplete) การประเมินที่ไม่สมบูรณ์

        2) นักศึกษาจะต้องได้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+ , C, D+, D, PD หรือ P จึงจะถือว่าสอบได้ สำหรับรายวิชาบังคับ ถ้าได้สัญลักษณ์ E หรือ F จะลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีเป็นรายวิชาเลือกถ้าได้สัญลักษณ์ E หรือ F สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าได้การประเมินต่ำกว่า C เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

        3) ในกรณีที่ได้ระดับคะแนน E ในรายวิชากลุ่มเนื้อหาเลือก สามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นที่มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าแทนได้

        4) ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    11.2 การสำเร็จการศึกษา

        ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้

        1) มีความประพฤติดี เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม และอื่นๆ ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

        2) สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร

        3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

        4) มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 6 ภาคเรียนปกติ

        5) มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน