คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

        การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองดีให้แก่บัณฑิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สร้างคุณภาพชีวิตให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันกับท้องถิ่น สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตาม และดำรงชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตย มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปไว้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้

        1. มีทักษะในการใช้ภาษา การสืบค้นสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่นและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        2. มีความรอบรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การเมือง การปกครองของไทยและของโลก มีความรู้ความเข้าใจเพื่อนร่วมโลกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

        3. มีทักษะในการคิด สามารถคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ มีความสามารถในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ ดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าและผลกระทบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        4. มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น สังคมและการอยู่ร่วมกันในสังคม บุคลิกภาพและการพัฒนาตน สามารถดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตน ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้

        5. มีเจตคติที่ดีและซาบซึ้งในคุณค่าของสัจธรรม ความดี ความงาม และการดำรงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ซาบซึ้งในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนักในการดำรงชีวิตตามอัตภาพ

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1000101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

2 (2-0-4)

  Human Behavior and Self Development  

ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบ และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ บุคลิกภาพและการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานและการทำงานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การเป็นผู้นำและผู้ตามสุขภาพจิต และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และการพัฒนาตนการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

1000102 กีฬาและนันทนาการ

2 (1-2-3)

  Sports and Recreation  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและประเภทของกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกำลังกาย แนวทางในการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย สวัสดิภาพในการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ ฝึกปฏิบัติตนในการเล่นกีฬาและนันทนาการ

2000101 วิถีไทย

2 (2-0-4)

  Thai Living  

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของสังคมไทยในด้านครอบครัว ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา ศีลธรรมและค่านิยม วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปัญหาของสังคมไทย แนวทางในการขจัดปัญหาสังคมไทย กระบวนการแก้ปัญหาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน

2000102 วิถีโลก

2 (2-0-4)

  Global Society and Living  

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และปกครองของสังคมโลกที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 องค์การระหว่างประเทศและการจัดระเบียบสังคมโลก ผลกระทบของการจัดระเบียบสังคมโลก อิทธิพลของวัฒนธรรมโลกที่มีต่อสังคมไทย เหตุการณ์โลกปัจจุบัน และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมโลก

2000103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2 (2-0-4)

  Life and Environment  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และสังคม การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น แนวทางในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน การส่งเสริมบำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

2000104 บัณฑิตอุดมคติไทย

2 (2-0-4)

  Thai Ideal Graduate  

ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของชีวิต การดำรงตนโลกยุคโลกาภิวัตน์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณธรรมในการพัฒนาตน แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิต และสังคมโดยใช้หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ

2000105 ชีวิตกับดนตรี

2 (2-0-4)

  Music and Life  

ศึกษาและรวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีไทย และดนตรีสากล คีตลักษณ์และคีตกวีที่สำคัญ ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการฟังและการศึกษาดนตรี ฝึกทักษะการฟังดนตรี ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิตของมนุษย์

2000106 ชีวิตกับศิลปะ

2 (2-0-4)

  Art and Life  

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของทัศนศิลป์ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และประสบการณ์ทางความงาม การรับรู้ การเลือกสรรค่าความงามทางทัศนศิลป์และทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชีวิตของมนุษย์ ฝึกทักษะในการจัดประสบการณ์และเลือกสรรความงามทางทัศน์ศิลป์ ฝึกวิจารณ์ศิลปะและอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับศิลปะ

2000107 ชีวิตกับนาฏการ

2 (2-0-4)

  Drama and Life  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของศิลปะการแสดง การแสดงพื้นบ้านการแสดงสากล ศิลปะการแสดงกับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะการแสดงกับชีวิต ฝึกการแสดงพื้นบ้านและการแสดงสากลตามความสนใจ

2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย

3 (2-2-5)

  Development of Thai Language Skills  

ศึกษาความสำคัญของภาษาไทยในการสื่อความหมาย การใช้คำ การผูกประโยค การใช้สำนวนโวหาร ระดับของภาษา การจับประเด็น การย่อ การสรุป การทำแผนภาพมโนทัศน์ การวิเคราะห์วิจารณ์ วิพากษ์ การเขียนโครงเรื่อง การขยายความ การเขียนย่อหน้า การเขียนบทนิพนธ์ทางวิชาการที่มีการอ้างอิง และศิลปะการนำเสนอ

2310101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3 (3-0-6)

  Foundation English  

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับไวยากรณ์ และโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และบรรยาย ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับไวยากรณ์ และโครงสร้างของประโยค

2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3 (3-0-6)

  English for Communication  

ศึกษากฎและหลักการในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คำและการใช้คำในภาษาอังกฤษ การฟัง พูด และอ่านประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อการทักทายแนะนำ สั่งอาหาร ขอบคุณ ขอโทษ ขอความช่วยเหลือ แสดงความเห็นใจ การให้ข้อมูล และอื่น ๆ ฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อความหมายจากประกาศ โฆษณา ฉลาก จดหมาย แบบฟอร์ม บันทึก และสื่อในชีวิตประจำวันอื่น ๆ

2400101 การใช้สารสนเทศ

2 (2-0-4)

  Usage of Information  

ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทักษะสารสนเทศ การกำหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวหาและสืบค้นสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเลกทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การนำเสนอและเผยแพร่สารสนเทศ บริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

4000101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม

2 (2-0-4)

  Science and Technology for Life and Society  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสารและพลังงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์สภาพแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม แนวทางการนำความรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

4000102 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (2-0-4)
  General Mathematics  

ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ในเรื่อง เซต ฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ความน่าจะเป็น สถิติเบื้องต้น นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และคิดค้นปัญหาเชิงคณิตศาสตร์เพื่อนันทนาการ

4000103 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

2 (1-2-3)

  Computer for Learning  

ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม การเคารพสิทธิทางปัญญา การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวินัย จริยธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงาน การสืบค้นข้อมูล และการสื่อสารข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4000104 สุขภาพเพื่อชีวิต

2 (2-0-4)

  Health for Life  

ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนและผู้อื่น ปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพ ชุมชนและสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การป้องกันภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยต่าง ๆ แนวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การป้องกันภาวะเสี่ยงของบุคคล และการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ไปบนสุด
กลับหน้าหลัก