โครงสร้างรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
โครงสร้างรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

        ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 31 หน่วยกิต

        บังคับเรียน 12 รายวิชา และให้เลือกเรียน 2 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9  
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 3 (2-2-5) บังคับ
  Development of Thai Language Skills    
2310101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (3-0-6) บังคับ
  Foundation English    
2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) บังคับ
  English for Communication    
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 8  
2000104 บัณฑิตอุดมคติไทย 2 (2-0-4) บังคับ
  Thai Ideal Graduate    
1000101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2 (2-0-4) บังคับ
  Human Behavior and Self Development    
2400101 การใช้สารสนเทศ 2 (2-0-4) บังคับ
  Usage of Information    
2000105 ชีวิตกับดนตรี 2 (2-0-4) เลือก 1 รายวิชา

  Music and Life  
2000106 ชีวิตกับศิลปะ 2 (2-0-4)
  Art and Life  
2000107 ชีวิตกับนาฏการ 2 (2-0-4)
  Drama and Life  
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  
2000101 วิถีไทย 2 (2-0-4) บังคับ
  Thai Living    
2000102 วิถีโลก 2 (2-0-4) บังคับ
  Global Society and Living    
2000103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4) บังคับ
  Life and Environment    
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8  
4000101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม 2 (2-0-4) บังคับ
  Science and Technology for Life and Society    
4000102 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (2-0-4) บังคับ
  General Mathematics    
4000103 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 2 (1-2-3) บังคับ
  Computer for Learning    
4000104 สุขภาพเพื่อชีวิต 2 (2-0-4) เลือก

1 รายวิชา
  Health for Life  
1000102 กีฬาและนันทนาการ 2 (1-2-3)
  Sports and Recreation  
รวมทั้งหมด 31  
ไปบนสุด
กลับไปหน้าหลัก