สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 แยกตามปริญญา

รหัส ปริญญา รวม ชาย หญิง
01 ครุศาสตรบัณฑิต 759 164 595
02 ศิลปศาสตรบัณฑิต 352 73 279
03 วิทยาศาสตรบัณฑิต 357 107 250
04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 335 87 248
05 นิเทศศาสตรบัณฑิต 59 22 37
06 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 9 1 8
07 บัญชีบัณฑิต 226 14 212
08 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 52 33 19
09 รัฐศาสตรบัณฑิต 472 182 290
10 นิติศาสตรบัณฑิต 72 37 35
11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 27 27 -
12 เทคโนโลยีบัณฑิต 52 50 2
13 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 27 25 2
14 ศิลปบัณฑิต 51 29 22
รวม 2850 851 1999