สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 แยกตามคณะ
รหัส คณะ รวม ชาย หญิง
01 คณะครุศาสตร์ 759 164 595
02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 898 325 573
03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 334 90 244
04 คณะวิทยาการจัดการ 670 129 541
05 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 189 143 46
รวม 2850 851 1999