สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 แยกตามอันดับเกียรตินิยมและปริญญา
เกียรตินิยม/ปริญญา รหัส สาขา รวม ชาย หญิง
1 01 ครุศาสตรบัณฑิต 60 14 46
1 02 ศิลปศาสตรบัณฑิต 11 2 9
1 03 วิทยาศาสตรบัณฑิต 5 2 3
1 04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 10 4 6
1 05 นิเทศศาสตรบัณฑิต 2 2
1 06 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 1
1 07 บัญชีบัณฑิต 10 10
1 09 รัฐศาสตรบัณฑิต 12 5 7
1 11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 1
2 01 ครุศาสตรบัณฑิต 122 14 108
2 02 ศิลปศาสตรบัณฑิต 9 2 7
2 03 วิทยาศาสตรบัณฑิต 13 6 7
2 04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 19 2 17
2 05 นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 1
2 07 บัญชีบัณฑิต 14 14
2 08 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 1 3
2 09 รัฐศาสตรบัณฑิต 34 6 28
2 10 นิติศาสตรบัณฑิต 1 1
- 01 ครุศาสตรบัณฑิต 577 136 441
- 02 ศิลปศาสตรบัณฑิต 332 69 263
- 03 วิทยาศาสตรบัณฑิต 339 99 240
- 04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 306 81 225
- 05 นิเทศศาสตรบัณฑิต 56 22 34
- 06 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 8 1 7
- 07 บัญชีบัณฑิต 202 14 188
- 08 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 48 32 16
- 09 รัฐศาสตรบัณฑิต 426 171 255
- 10 นิติศาสตรบัณฑิต 71 36 35
- 11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 26 26
- 12 เทคโนโลยีบัณฑิต 52 50 2
- 13 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 27 25 2
- 14 ศิลปบัณฑิต 51 29 22
รวม 2850 851 1999