พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1 50111106015 นายคาวี ศรีอุทิศ 1130726/2559 6 มิถุนายน 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2 50111206009 นายณัฐพล เกิบสันเทียะ 1130732/2559 9 สิงหาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
3 51112482099 นายณัฐวุฒิ ภัทรพงศ์บัณฑิต 1630002/2559 10 กุมภาพันธ์ 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
4 51112522011 นายธเนศ รณหงษา 1830007/2559 22 เมษายน 2559 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
5 51112522012 นายพินิจ เพิ่มพิพัฒน์ 1830008/2559 22 เมษายน 2559 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
6 51113252017 นายพีรวิชญ์ พิณทรัพย์ 1730008/2559 21 เมษายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
7 51113252039 นางสาวธัญญลักษณ์ โตมี 1730009/2559 21 เมษายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
8 51113252049 นายธวัชชัย ทองม่วง 1730013/2559 21 เมษายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
9 51113252050 นายมาณพ ธรรมกรณ์ 1730014/2559 21 เมษายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
10 51113252053 นายธนาสิน หอมทอง 1730015/2559 21 เมษายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
11 51113252057 นายอภิเชษฐ กฤษณะกุล 1730016/2559 21 เมษายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
12 51114512109 นางสาวสุพิณญา ฟักเงิน 1330042/2559 10 พฤษภาคม 2559 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
13 51123252046 นายพชรพงศ์ สุขไสย 1730010/2559 21 เมษายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
14 51123252062 นายกิตติศักดิ์ แนบเนียน 1730011/2559 21 เมษายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
15 52112402010 นางสาวสุรัญชณา ไผ่พงษ์ 1930302/2559 9 สิงหาคม 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
16 52112522005 นายศักดา ทิมาสุ 1830035/2559 9 ธันวาคม 2559 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
17 52113272005 นายอังกริช เฟื้อแก้ว 1730238/2559 28 มิถุนายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
18 52113272051 นายอนุสรณ์ ฤทธิ์บำรุง 1730001/2559 8 มกราคม 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
19 52115832022 นายชัยสิทธิ์ เทพสุทธิ 2330001/2559 3 กุมภาพันธ์ 2559 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
20 52123252029 นายมงคลชัย ธารดรรัตน์ 1730230/2559 2 พฤษภาคม 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
21 53111036025 นางสาวพิชญา ปาเวียง 1130670/2558 5 มีนาคม 2558 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
22 53111046082 นางสาวณิชาภา พิมพ์หนู 1130742/2559 21 ตุลาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
23 53111046167 นางสาววิริญน์ พร้อมแย้ม 1130176/2558 5 มีนาคม 2558 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
24 53111046175 นางสาวภีรณีย์ นิ่มวงษ์ 1130002/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
25 53111056051 นางสาวลักขณา มิหาร 1130704/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
26 53111056055 นางสาวเกศรินทร์ ศรีทัศน์ 1130705/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
27 53111056087 นางสาวพัชราภรณ์ คงเมือง 1130006/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
28 53111056132 นายนนทกร ขาวพราย 1130733/2559 20 กันยายน 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
29 53111106066 นายวุฒิชัย กรานกล้า 1130722/2559 31 พฤษภาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
30 53111206003 นายนพพล จนต 1130721/2559 10 พฤษภาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
31 53111206088 นายเชษฐพงษ์ ขวัญเพ็ง 1130706/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
32 53111206121 นายเขมทัตญ์ บุรีรัตน์ 1130926/2558 1 สิงหาคม 2558 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
33 53111206123 นายพิพัฒน์ บริสุทธิ์ 1130729/2559 22 กรกฎาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
34 53111226018 นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ 1130707/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
35 53111226104 นางสาวเพ็ญจันทร์ ภูกงลี 1130630/2558 5 มีนาคม 2558 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
36 53111316029 นางสาวเปรมวดี ทับแสง 1130410/2558 5 มีนาคม 2558 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
37 53111316051 นายภุมเรศ กฤษบรรณราช 1130003/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
38 53111316096 นายศตวรรษ น้อยเมือง 1130004/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
39 53111356008 นางสาวกาญจนา กงศูนย์ 1130443/2558 5 มีนาคม 2558 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
40 53111356144 นางสาวปัทมา ตรีวิสูตร 1130005/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
41 53111356171 นางสาวเมรินี สว่างเรืองฤทธิ์ 1130001/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
42 53112142051 นางสาวสุธาทิพย์ วงค์สุวรรณ์ 1930001/2559 8 มกราคม 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
43 53112452001 นางสาวนลินทร เอี่ยมพรม 1830002/2559 3 กุมภาพันธ์ 2559 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
44 53112452014 นางสาวโสมนิสา ขันทะ 1830001/2559 8 มกราคม 2559 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
45 53112452018 นายพิสิฐ เมาเกตุ 1830016/2559 11 กรกฎาคม 2559 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
46 53112462016 นายนพดล น้อยเจริญ 1830020/2559 17 สิงหาคม 2559 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
47 53112462020 นายณัฐวุฒิ สุทธิชาติโยธิน 1830006/2559 4 มีนาคม 2559 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
48 53112462025 นายคมกริช มั่นเขตรวิทย์ 1830009/2559 10 พฤษภาคม 2559 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
49 53112482110 นางสาวกิริยา กรินรัศมี 1630001/2559 8 มกราคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
50 53112482147 นายปิยะชัย ต่วนชะเอม 1630326/2559 13 กรกฎาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/57  หน้าถัดไป > 2 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
 กลับเมนูหลัก