รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ

 กลับเมนูหลัก

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล วันสำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ปริญญา สาขาวิชา*
1 52321255001 นางสาวใกล้รุ่ง เฟื่องจันทร์ 11 กรกฎาคม 2558 1150051/2558 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (ปริญญาโท) รุ่น 12 ห้อง 1
2 52321255025 นางสาววิมลพันธ์ สามเกษร 3 สิงหาคม 2558 1150057/2558 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (ปริญญาโท) รุ่น 12 ห้อง 1
3 52321297006 นางสาวบุญรักษา ราสี 25 กรกฎาคม 2559 1160003/2559 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่น 4 (ปริญญาเอก)
4 52321297007 นางบุหลง ศุภศิลป์ 4 กันยายน 2559 1160008/2559 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่น 4 (ปริญญาเอก)
5 52321297009 นางรุ่งระวี สุขแย้ม 25 กรกฎาคม 2559 1160004/2559 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่น 4 (ปริญญาเอก)
6 52321297011 นางศิวรักษ์ บุญประเสริฐ 30 สิงหาคม 2559 1160005/2559 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่น 4 (ปริญญาเอก)
7 52321297012 นายสราวุธ พัชรชมพู 2 กันยายน 2559 1160006/2559 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่น 4 (ปริญญาเอก)
8 52321297013 นายสันติ อินทร์สุภา 4 กันยายน 2559 1160009/2559 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่น 4 (ปริญญาเอก)
9 52321297016 นางสาวณิชชชัญ ชัยฤทธิ์ 4 กันยายน 2559 1160010/2559 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่น 4 (ปริญญาเอก)
10 52321297017 นายสุวิทย์ แบ่งทิศ 4 กันยายน 2559 1160011/2559 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่น 4 (ปริญญาเอก)
11 52321297019 นายเสถียร อ่วมพรหม 3 กันยายน 2559 1160007/2559 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่น 4 (ปริญญาเอก)
12 52321297020 นางอัญชลี อินทิยา 9 กันยายน 2559 1160012/2559 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่น 4 (ปริญญาเอก)
13 52321297022 นางพเยาว์ โพธิ์อ่อน 4 กันยายน 2559 1160013/2559 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่น 4 (ปริญญาเอก)
14 52322037001 นายบุญนัฎ เลาหะทองทิพย์ 9 สิงหาคม 2559 2460005/2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 3/1 (ปริญญาเอก)
15 52322037008 นางดารณี กาญจนะ คุ้มสิน 4 กันยายน 2559 2460006/2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 3/1 (ปริญญาเอก)
16 53321255005 นางจิระวรรณ   อังศธรรมรัตน์ 28 สิงหาคม 2559 1150044/2559 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (ปริญญาโท) รุ่น 13 ห้อง 2
17 53321255010 นางประกาย   ว่องวิการณ์ 28 สิงหาคม 2559 1150056/2559 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (ปริญญาโท) รุ่น 13 ห้อง 2
18 53321255015 นางวิมลนันท์   ศรีภูธร 28 สิงหาคม 2559 1150045/2559 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (ปริญญาโท) รุ่น 13 ห้อง 2
19 53321255021 นางสุมาลี   แสงแก้ว 28 สิงหาคม 2559 1150046/2559 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (ปริญญาโท) รุ่น 13 ห้อง 2
20 53321255023 นางสาวอัจฉราพรรณ   โพธิ์ตุ่น 4 กันยายน 2559 1150057/2559 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (ปริญญาโท) รุ่น 13 ห้อง 2
21 53321255050 นางมาลินี ป้อมเขตร 10 กันยายน 2559 1150058/2559 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (ปริญญาโท) รุ่น 13 ห้อง 2
22 54121205006 นายบัณฑิตย์ อยู่คง 11 กันยายน 2559 1150064/2559 ครุศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา (ปริญญาโท) แผน ข รุ่น 1 ห้อง 2
23 54121255005 นางจินตนา สมศิลป์ 19 มกราคม 2560 1150011/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (ปริญญาโท) รุ่น 14
24 54121255008 นางสาวทิชา เขม้นเขตการ 19 มกราคม 2560 1150012/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (ปริญญาโท) รุ่น 14
25 54121255010 นางสาวน้ำผึ้ง  ช้างเนียม 22 มกราคม 2560 1150013/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (ปริญญาโท) รุ่น 14

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 หน้าถัดไป > 2 -> 1 2 3 4 5
 กลับเมนูหลัก