สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 แยกตามปริญญา

รหัส ปริญญา รวม ชาย หญิง
01 ครุศาสตรบัณฑิต 675 196 479
02 ศิลปศาสตรบัณฑิต 389 85 304
03 วิทยาศาสตรบัณฑิต 409 126 283
04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 302 76 226
05 นิเทศศาสตรบัณฑิต 86 29 57
06 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 21 3 18
07 บัญชีบัณฑิต 88 6 82
08 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 53 39 14
09 รัฐศาสตรบัณฑิต 369 146 223
10 นิติศาสตรบัณฑิต 83 31 52
11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 48 25 23
12 เทคโนโลยีบัณฑิต 70 64 6
13 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 45 41 4
14 ศิลปบัณฑิต 48 25 23
รวม 2686 892 1794