สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 แยกตามคณะ
รหัส คณะ รวม ชาย หญิง
01 คณะครุศาสตร์ 675 196 479
02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 807 290 517
03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 349 80 269
04 คณะวิทยาการจัดการ 557 125 432
05 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 298 201 97
รวม 2686 892 1794