สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 แยกตามปริญญา

รหัส ปริญญา รวม ชาย หญิง
01 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4 1 3
02 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 49 19 30
03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 6 1 5
04 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 6 3 3
05 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 17 12 5
รวม 82 36 46