สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 แยกตามอันดับเกียรตินิยมและคณะ
เกียรตินิยม รหัส คณะ รวม ชาย หญิง
1 01 คณะครุศาสตร์ 76 10 66
1 02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 6 16
1 03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 2 12
1 04 คณะวิทยาการจัดการ 11 3 8
1 05 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 3 2
2 01 คณะครุศาสตร์ 102 17 85
2 02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 45 16 29
2 03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 2 10
2 04 คณะวิทยาการจัดการ 39 8 31
2 05 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 4 1
01 คณะครุศาสตร์ 497 169 328
02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 740 268 472
03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 323 76 247
04 คณะวิทยาการจัดการ 507 114 393
05 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 288 194 94
รวม 2686 892 1794