สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 แยกตามอันดับเกียรตินิยมและปริญญา
เกียรตินิยม/ปริญญา รหัส สาขา รวม ชาย หญิง
1 01 ครุศาสตรบัณฑิต 76 10 66
1 02 ศิลปศาสตรบัณฑิต 13 2 11
1 03 วิทยาศาสตรบัณฑิต 13 2 11
1 04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 7 3 4
1 06 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 1
1 07 บัญชีบัณฑิต 2 2
1 08 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 1 1
1 09 รัฐศาสตรบัณฑิต 9 2 7
1 10 นิติศาสตรบัณฑิต 1 1
1 11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 1
1 12 เทคโนโลยีบัณฑิต 1 1
1 13 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 2
2 01 ครุศาสตรบัณฑิต 102 17 85
2 02 ศิลปศาสตรบัณฑิต 16 3 13
2 03 วิทยาศาสตรบัณฑิต 13 4 9
2 04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 22 7 15
2 05 นิเทศศาสตรบัณฑิต 5 5
2 06 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2 2
2 07 บัญชีบัณฑิต 9 1 8
2 08 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 9 6 3
2 09 รัฐศาสตรบัณฑิต 21 6 15
2 10 นิติศาสตรบัณฑิต 2 1 1
2 13 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 1
2 14 ศิลปบัณฑิต 1 1
01 ครุศาสตรบัณฑิต 497 169 328
02 ศิลปศาสตรบัณฑิต 360 80 280
03 วิทยาศาสตรบัณฑิต 383 120 263
04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 273 66 207
05 นิเทศศาสตรบัณฑิต 81 29 52
06 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 18 3 15
07 บัญชีบัณฑิต 77 5 72
08 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 42 32 10
09 รัฐศาสตรบัณฑิต 339 138 201
10 นิติศาสตรบัณฑิต 80 29 51
11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 47 25 22
12 เทคโนโลยีบัณฑิต 69 63 6
13 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 42 38 4
14 ศิลปบัณฑิต 47 24 23
รวม 2686 837 1534