สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 แยกตามประเภทนักศึกษา
ประเภทนักศึกษา รวม ชาย หญิง
รปศ.กห. 48 36 12
ภาคปกติ 2341 750 1591
ภาคกศ.บป. 297 106 191
รวม 2686 892 1794