รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ

 กลับเมนูหลัก

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล วันสำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ปริญญา สาขาวิชา*
1 55122435001 นายตรีภูมิ สังข์ทอง 6 ตุลาคม 2560 1950002/2560 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 2
2 55122435004 นายปัญญา เฉลียวชาติ 20 กันยายน 2560 1950001/2560 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 2
3 55221205015 นายอภิเษก ลือศักดิ์ 6 ตุลาคม 2560 1150068/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา (ปริญญาโท) รุ่น 2 ห้อง 1
4 55221205016 นายอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์ 30 สิงหาคม 2560 1150056/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา (ปริญญาโท) รุ่น 2 ห้อง 1
5 55221225002 นางสาวชุติมา เจริญผล 9 มิถุนายน 2560 1750002/2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 2 (ปริญญาโท)
6 55221225003 นางสาวปานลดา เอกนวพุฒิพันธุ์ 3 กันยายน 2560 1750005/2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 2 (ปริญญาโท)
7 55221275042 นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ 10 กันยายน 2560 1150057/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) แผน ก รุ่น 14 ห้อง 2
8 55221275047 นางเตือนใจ คล้ายแก้ว 11 กันยายน 2560 1150058/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) แผน ก รุ่น 14 ห้อง 2
9 55221275058 นางพรปวีณ์ เดชจุ้ย 9 มิถุนายน 2560 1150050/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) แผน ก รุ่น 14 ห้อง 2
10 55221275089 นายอำนาจ จันทร 30 เมษายน 2560 1150048/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) แผน ก รุ่น 14 ห้อง 2
11 56121255002 นายเกรียงไกร เหล่าหู้พงษ์พันธ์ 2 ตุลาคม 2560 1150069/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน รุ่น 15 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
12 56121255003 นางสาวขวัญตา กวีสิทธิสารคุณ 20 สิงหาคม 2560 1150054/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน รุ่น 15 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
13 56121255009 นายชัชวาลย์ คงคะชาติ 2 ตุลาคม 2560 1150070/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน รุ่น 15 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
14 56121255020 นางสาววาสนา นิ่มพระยา 15 กุมภาพันธ์ 2560 1150032/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน รุ่น 15 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
15 56121255021 นางสาวสุนันทรีรัตน์ ตาลบ้านข่อย 30 มกราคม 2560 1150033/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน รุ่น 15 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
16 56121255024 นางสาวสุภาภรณ์ ดีธรรมมา 24 กรกฎาคม 2560 1150051/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน รุ่น 15 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
17 56121255054 นางสาวปัทมา หิมะ 14 พฤศจิกายน 2560 1150076/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน รุ่น 15 ห้อง 2 (ปริญญาโท)
18 56121275033 นางสาวอาทิตยา เวชกรณ์ 18 กันยายน 2560 1150059/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 15 ห้อง 2 แผน ก. (ปริญญาโท)
19 56122435001 นางมธุรส ปิ่นทศิริ 9 ธันวาคม 2560 1950001/2561 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3
20 56122435004 นางสาวศิริรัตน์ นวนฉวี 9 ธันวาคม 2560 1950002/2561 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3
21 56122435005 นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรทูลย์ 9 ธันวาคม 2560 1950003/2561 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3
22 56122435009 นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ 9 ธันวาคม 2560 1950004/2561 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3
23 56125015004 ร้อยตำรวจเอกพิเชษฐ์ ขำใจ 1 พฤศจิกายน 2560 2250038/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท)
24 56125015006 นายจำนงค์ เพ็งสาตร์ 3 พฤศจิกายน 2560 2250039/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท)
25 56125015007 นายธีราพัทธ์ ศักดิ์เพ็ชร 30 สิงหาคม 2560 2250028/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 หน้าถัดไป > 2 -> 1 2 3 4
 กลับเมนูหลัก